Công văn 10217/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
17
lượt xem
1
download

Công văn 10217/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10217/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm bê tông tươi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10217/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  tµi ch Ý n h  sè 10217 T C/T C T  n g µ y 26 th¸ng 10 n¨ m  2001  vÒ  viÖc thu Õ  s u Êt thu Õ  G T G T  s¶n p h È m  bª t«ng KÝnh    X©y  göi:Bé  dùng Bé    TµichÝnh  nhËn  îcC«ng    3742  ®   v¨n sè  VPCP/KTTH  ngµy 22/8/2001  cña V¨n phßng ChÝnh phñ, C«ng    v¨n  1467  sè  BXD/TCKT  ngµy 17/8/2001  cña  X©y  Bé  dùng  ®Ò   vÒ  nghÞ  gi¶m thuÕ suÊtthuÕ    GTGT       ®èi víis¶n phÈm   bª  t«ng,Bé      TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm   §iÒu  NghÞ  3  7  ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ    GTGT     th× s¶n phÈm   t«ng cã  bª    møc  thuÕ suÊtthuÕ    GTGT     lµ10%. VÒ     ®Ò nghÞ  cña  X©y  Bé  dùng  gi¶m møc  thuÕ suÊt thuÕ    GTGT   cho  s¶n  phÈm   t«ng    bª  tõ 10%  xuèng    5% thuéc thÈm quyÒn  cña Quèc    héi.ViÖc  ®iÒu  chØnh  thuÕ  suÊt cña    s¶n  phÈm   t«ng  li   bª  cã  ªnquan  i tí c©n    ®èi  thuÕ  suÊt cña    nhiÒu  s¶n  phÈm  kh¸c.V×    vËy   khinghiªncøu    x©y dùng    söa  ®Ò ¸n  ®æi, bæ     sung  LuËt thuÕ    GTGT     ®Ó tr×nh Quèc      héitrong thêigian tí sÏxem             i xÐt cô    thÓ  thuÕ  suÊt ®èi víi       s¶n phÈm  nµy.§Ò     nghÞ  X©y  Bé  dùng  chØ  ®¹o  c¸c®¬n  thùc hiÖn    vÞ    nép thuÕ ®óng  LuËt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản