Công văn 1058/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Công văn 1058/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1058/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp các đại lý bán vé xổ số kiến thiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1058/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc thuÕ sè 1058 TCT/TNCN ngµy 11 th¸ng 04 n¨m 2005 vÒ viÖc ThuÕ TNCN, TNDN cña c¸c ®¹i lý b¸n vÐ xæ sè kiÕn thiÕt KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè Côc thuÕ ®Þa ph¬ng hái vÒ viÖc tÝnh vµ khÊu trõ thuÕ thu nhËp cña c¸c ®¹i lý b¸n vÐ xæ sè kiÕn thiÕt. VÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh ®· cã c«ng v¨n híng dÉn sè 13692 TC/TCT ngµy 23/11/2004 (®Ýnh kÌm), Tæng côc ThuÕ híng dÉn cô thÓ nh sau: - VÒ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n: C¸c ®¹i lý kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh th× thuéc ®èi tîng nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n theo Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. C¸c c¬ së chi tr¶ hoa hång ®¹i lý cã tr¸ch nhiÖm t¹m khÊu trõ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 C«ng v¨n sè 13692 TC/TCT ngµy 23/11/2004 cña Bé Tµi chÝnh ®Ó nép vµo NSNN. - VÒ thuÕ TNDN: + Trêng hîp c¸c ®¹i lý cã ®¨ng ký kinh doanh, thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ th× thùc hiÖn ®¨ng ký kª khai nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i kinh doanh theo c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. + Trêng hîp c¸c ®¹i lý cã ®¨ng ký kinh doanh nhng kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ lµm dÞch vô ®¹i lý b¸n ®óng gi¸ hëng hoa hång th× ph¶i nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi hoa hång ®¹i lý ®îc hëng. Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong trêng hîp nµy ®îc x¸c ®Þnh theo møc Ên ®Þnh lµ 5% tÝnh trªn hoa hång (bao gåm c¶ c¸c kho¶n nhËn chi hç trî tõ bªn giao ®¹i lý) mµ hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n kinh doanh ®îc hëng. C¬ së kinh doanh giao ®¹i lý cã tr¸ch nhiÖm khÊu trõ thuÕ TNDN vµo sè tiÒn hoa hång ph¶i tr¶ cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n kinh doanh vµ nép vµo NSNN theo quy ®Þnh. Tæng côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc thuÕ biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản