Công văn 1061/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
11
download

Công văn 1061/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1061/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu phụ tùng thay thế trong thời gian chạy thử nhà máy lọc dầu Dung Quất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1061/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- ----------------------- Số: 1061/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009 V/v Thuế NK phụ tùng thay thế trong thời gian chạy thử N/m lọc dầu Dung Quất. Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi Trả lời công văn số 82/HQQNg-NV ngày 18/02/2009 của Cục Hải quan Quảng Ngãi về việc thuế nhập khẩu phụ tùng thay thế, bảo hành trong thời gian vận hành chạy thử Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ điểm 2, Mục I Thông tư số 50/2006/TT-BTC ngày 07/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng và bảo hành Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra cụ thể hợp đồng trúng thầu EPC xây dựng Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất số 051705/PV-TPC ngày 17/5/2005 giữa chủ đầu tư và Nhà thầu TECHNIP, nếu số phụ tùng nhập khẩu thực tế là để sử dụng cho việc bảo hành, trong thời gian chạy thử Nhà máy lọc dầu Dung Quất (trước khi bàn giao chính thức cho chủ đầu tư), thì xử lý miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm 2, Mục I Thông tư số 50/2006/TT-BTC ngày 07/6/2007 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết, thực hiện. Nơi nhận: TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK - Lưu VT, KTTT (3). PHÓ VỤ TRƯỞNG Dương Phú Đông
Đồng bộ tài khoản