intTypePromotion=1

Công văn 10685/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
24
lượt xem
1
download

Công văn 10685/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10685/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn phạt chậm nộp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10685/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  10685 T C/T C T  n g µ y 8 th¸ng 11  m  2001  c n¨ v Ò  viÖc m i Ô n  p h¹t c h Ë m   é p n KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan  Bé    Tµi chÝnh nhËn  îcC«ng    0797/01/XNK  ®   v¨n sè  ngµy 3/10/2001 cña  C«ng    tyh÷u  s¶n  h¹n  xuÊt giµy §ång          Nai ­ ViÖtVinh  viÖc    vÒ  miÔn    ph¹tchËm   nép thuÕ ®èi    víinguyªn liÖu nhËp    khÈu    ®Ó s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu. VÒ       vÊn    ®Ò nµy,Bé      TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  LuËt thuÕ  cø    xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu; NghÞ    ®Þnh  94/1998/ sè  N§­CP  ngµy  17/11/1998  cña  ChÝnh  phñ; Th«ng   172/1998/TT­   t sè  BTC  ngµy  22/12/1998  cña  TµichÝnh;C«ng    489/CP­ Bé      v¨n sè  KTTH   ngµy 4/6/2001 cña    ChÝnh  phñ,®iÓm       2.2 C«ng    8131  v¨n sè  TC/TCT  ngµy  27/8/2001 cña  Tµi   Bé    chÝnh: Bé      Tµi chÝnh    ®Ò nghÞ  Tæng  côc  H¶i  quan  chØ  ®¹o  quan    c¬  H¶i quan ®Þa   ph¬ng  kiÓm     thÓ  s¬    tracô  hå  l«hµng  nguyªn  liÖu nhËp    khÈu    ®Ó s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu    cña  C«ng    tyh÷u  s¶n  h¹n  xuÊt giµy §ång          Nai ­ ViÖt  Vinh; nÕu     C«ng    nép  ty ®∙  tiÒn  thuÕ    nî ®äng  íc ngµy  tr   31/12/2000 th×    gi¶i quyÕt  miÔn  tiÒn ph¹tchËm     nép  cho C«ng    ¬ng  ty t øng    tiÒn  víisè  thuÕ  ®∙  nép. Trêng    hîp doanh  nghiÖp  thuéc ®èi  îng  îc miÔn  t ®   tiÒn ph¹tchËm     nép  nhng  nép  ®∙  vµo ng©n  s¸ch sÏkh«ng  îchoµn  i     ®   l¹ . Bé    TµichÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc    H¶i quan  îcbiÕtvµ  ®     thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2