intTypePromotion=1

Công văn 1102-TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
83
lượt xem
2
download

Công văn 1102-TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1102-TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1102-TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc ThuÕ sè 1102 TCT/NV3 ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 2001 vÒ viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi thiÕt bÞ nhËp khÈu t¹o Tµi s¶n cè ®Þnh KÝnh göi: C«ng ty TNHH BÖnh viÖn d©n lËp TriÒu An, Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc C«ng v¨n sè 63/BVTA-CV ngµy 15/01/2001 cña C«ng ty TNHH BÖnh viÖn d©n lËp TriÒu An vÒ viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ GTGT ®èi víi thiÕt bÞ nhËp khÈu t¹o tµi s¶n cè ®Þnh theo dù ¸n. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1. VÒ thuÕ GTGT: C¨n cø ®iÓm 4, môc II, phÇn A Th«ng t sè 89/1998/ TT-BTC ngµy 27/6/1998, ®iÓm 1.a Th«ng t sè 49/2000/TT-BTC ngµy 31/5/2000 cña Bé Tµi chÝnh; QuyÕt ®Þnh 214/1999/Q§-BKH ngµy 26/4/1999 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vÒ viÖc ban hµnh Danh môc c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc lµm c¬ së thùc hiÖn LuËt thuÕ GTGT, th×: M¸y mãc, thiÕt bÞ lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp theo dù ¸n ®Çu t thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. Tæng côc ThuÕ ®Ò nghÞ C«ng ty TNHH BÖnh viÖn d©n lËp TriÒu An liªn hÖ trùc tiÕp víi c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸, ®èi chiÕu sè thiÕt bÞ do C«ng ty nhËp khÈu t¹i t¹i tê khai hµng nhËp khÈu sè 25493/NKD/KV1 ngµy 04/12/2000 vµ sè 27201/NKD ngµy 19/12/2000 cña Côc H¶i quan thµnh phè Hå ChÝ Minh víi Danh môc c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 214/1999/Q§-BKH ngµy 26/4/1999 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, nÕu sè m¸y mãc thiÕt bÞ do C«ng ty nhËp khÈu t¹o tµi s¶n cè ®Þnh theo dù ¸n ®Çu t kh«ng n»m trong Danh môc nµy th× thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. 2. VÒ thuÕ nhËp khÈu: - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc; Th«ng t sè 146/1999/TT-BTC ngµy 17/12/1998 Bé Tµi chÝnh, th×: m¸y mãc, thiÕt bÞ nhËp khÈu ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ph¶i n»m trong danh môc m¸y mãc, thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng (n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ), ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn dïng ®a ®ãn c«ng nh©n ®· ®îc c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t x¸c nhËn. Nhµ ®Çu t ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan cöa khÈu, n¬i nhËp khÈu c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn vËn t¶i nµy ®Ó c¬ quan H¶i quan cöa khÈu thùc hiÖn viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu cho c¸c c¬ së khi thùc tÕ nhËp khÈu. - §èi víi 03 mÆt hµng xe ®Èy thuèc, xe chë b×nh «xy, xe giá chë b«ng b¨ng y cô n»m ngoµi Danh môc ®· ®îc c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t x¸c nhËn, th× khi nhËp khÈu ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh (theo møc thuÕ suÊt hiÖn hµnh).
  2. 2 - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 41/2000/Q§-BTC ngµy 17/3/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i; Th«ng t sè 37/1999/TT- BTC ngµy 07/4/1999 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc híng dÉn ph©n lo¹i hµng ho¸ theo Danh môc BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu; tham kh¶o Chó gi¶i hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña Héi ®ång hîp t¸c H¶i quan thÕ giíi, th×: mÆt hµng tñ ®ùng thuèc g¾n b¸nh xe l¨n (tªn chuyªn dïng: xe ®Èy thuèc dïng trong bÖnh viÖn), gi¸ ®Ó b×nh «xy g¾n trªn b¸nh xe (tªn chuyªn dïng: xe chë b×nh «xy dïng trong bÖnh viÖn), giá ®ùng b«ng b¨ng cã g¾n b¸nh xe (tªn chuyªn dïng: xe giá chë b«ng b¨ng y cô dïng trong bÖnh viÖn) thuéc nhãm m· sè 94029010, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 0% (kh«ng phÇn tr¨m). Tæng côc ThuÕ tr¶ lêi ®Ó C«ng ty TNHH BÖnh viÖn d©n lËp TriÒu An ®îc biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2