intTypePromotion=1

Công văn 11522/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Công văn 11522/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 11522/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu chi tiết để hàn ghép cố định van ga và bình ga

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 11522/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   µi c h Ý n h   è  11522  C/T C T  n g µy  30 th¸ng 11 n¨ m  2001  B T S T v Ò  viÖc thu Õ  n h Ë p  kh È u  chi tiÕt Ó   µ n  ® h g h Ð p  cè ® Þ n h  van ga  vµ b × n h  ga KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan  Bé  Tµi chÝnh  nhËn  ® îc C«ng  v¨n sè  4331  TCHQ/KTTT  ngµy  02/10/2001 cña Tæng  côc    H¶i quan,C«ng      v¨n ngµy 19/10/2001  cña  C«ng    ty TNHH  Th¬ng      ®Ò   m¹iH¶i Lu  nghÞ híng dÉn    ph©n  i Æt   lo¹ m hµng        chitiÕt®Ó hµn ghÐp  ®Þnh  cè  th©n  b×nh  vµ  ga  van      ga;VÒ viÖc  nµy,Bé      TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh    C¨n  BiÓu  cø  thuÕ thuÕ  nhËp khÈu   ®∙i ban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy 11/12/1998;Th«ng   37/1999/TT­   t sè  BTC   ngµy 07/04/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn c¸ch ph©n  i lo¹ hµng ho¸ theo  Danh môc  BiÓu  thuÕ thuÕ xuÊtkhÈu,BiÓu      thuÕ thuÕ nhËp  khÈu; Tham  kh¶o b¶n    gi¶ithÝch Danh  môc  hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  cña    Héi ®ång Hîp      t¸cH¶i quan  ThÕ   ith×: gií  ; M Æt  hµng        chi tiÕt®Ó hµn ghÐp  ®Þnh   cè  th©n b×nh  vµ  ga  van    ga, thuéc nhãm     7307: ­ Lo¹ilµm    b»ng thÐp kh«ng gØ, thuéc  sè  m∙  73072300 "lo¹  ihµn    nèi ®Çu",thuÕ    suÊtthuÕ    nhËp khÈu  ®∙i3%     u    (ba phÇn  tr¨m) ­    Lo¹ilµm b»ng thÐp kh¸c,thuéc  sè    m∙  73079300  i "lo¹ hµn    nèi ®Çu",  thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp khÈu  ®∙i3%     u    (ba phÇn  tr¨m) Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc H¶i quan chØ  ®¹o viÖc thùc  hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2