Công văn 1169/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
71
lượt xem
4
download

Công văn 1169/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1169/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001 và giải toả cưỡng chế xuất nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1169/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC H¶I QUAN Sè 1169/TCHQ-KTTT NGµY 30 TH¸NG 3 N¡M 2005 VÒ VIÖC NéP THUÕ NHËP KHÈU LINH KIÖN XE HAI B¸NH G¾N M¸Y BÞ TRUY THU N¡M 2001 Vµ GI¶I TO¶ C¦ìNG CHÕ XUÊT NHËP KHÈU KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc kiÕn nghÞ cña mét sè doanh nghiÖp vÒ viÖc xin gi¶i to¶ cìng chÕ vµ nép thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y truy thu n¨m 2001. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc H¶i quan cã ý kiÕn nh sau: §Ó th¸o gì khã kh¨n, t¹o thuËn lîi cho doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi ®¶m b¶o thu ®ñ sè thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y truy thu n¨m 2001, tiÕp theo C«ng v¨n sè 4011/TCHQ-KTTT ngµy 27/8/2004, Tæng côc H¶i quan híng dÉn viÖc nép thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y truy thu n¨m 2001 vµ gi¶i to¶ cìng chÕ nh sau: C¸c doanh nghiÖp cßn nî thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y truy thu n¨m 2001 ®îc tiÕp tôc lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸, nÕu ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: 1. Doanh nghiÖp kh«ng cã bÊt kú kho¶n nî thuÕ hoÆc nî ph¹t chËm nép thuÕ nµo kh¸c ngoµi sè nî thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y bÞ truy thu n¨m 2001. 2. §èi víi sè thuÕ nhËp khÈu truy thu n¨m 2001 cßn l¹i, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nép nh sau: 2.1. Trêng hîp trong n¨m 2004, doanh nghiÖp ®· nép tõ 10% trë lªn sè thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y truy thu n¨m 2001 theo Th«ng b¸o cña c¬ quan H¶i quan vµ ®· tr¶ nî thuÕ tiÕp theo víi H¶i quan ®Þa ph¬ng theo tõng th¸ng ®Õn hÕt n¨m 2004, víi sè tiÒn tr¶ nî tõng th¸ng kh«ng díi 2% sè nî, th× ®îc lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸, nép thuÕ nhËp khÈu c¸c l« hµng nhËp khÈu míi ph¸t sinh theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu. 2.2. Trêng hîp doanh nghiÖp cha thùc hiÖn nép thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y bÞ truy thu n¨m 2001 nh nªu t¹i ®iÓm 2.1 (cha nép tõ 10% trë lªn sè thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y bÞ truy thu n¨m 2001 theo Th«ng b¸o cña c¬ quan H¶i quan vµ ®· tr¶ nî thuÕ tiÕp theo víi H¶i quan ®Þa ph¬ng theo tõng th¸ng kh«ng díi 2% sè nî), th× doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nép thuÕ cho l« hµng nhËp khÈu míi ph¸t sinh nh sau: - NÕu doanh nghiÖp ®îc Ng©n hµng b¶o l·nh vÒ sè thuÕ cña l« hµng nhËp khÈu míi ph¸t sinh, th× ®uîc lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸, nép thuÕ c¸c l« hµng nhËp khÈu míi ph¸t sinh theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu.
  2. - Trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng ®îc Ng©n hµng b¶o l·nh vÒ sè thuÕ cña l« hµng nhËp khÈu míi ph¸t sinh, th× ph¶i thùc hiÖn nép thuÕ ngay cho l« hµng nhËp khÈu ®ã tríc khi gi¶i phãng hµng. §ång thêi doanh nghiÖp ph¶i nép sè tiÒn b»ng 10% sè thuÕ nhËp khÈu cña l« hµng nhËp khÈu míi ph¸t sinh tríc khi gi¶i phãng hµng ®Ó trõ vµo sè thuÕ nhËp khÈu truy thu n¨m 2001 cßn nî (cho c¶ 2 trêng hîp nép thuÕ híng dÉn t¹i ®iÓm 2.1 vµ ®iÓm 2.2 nªu trªn). Tæng côc H¶i quan cã ý kiÓn ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt chØ ®¹o c¸c Chi côc thùc hiÖn, theo dâi, ®«n ®èc doanh nghiÖp thùc hiÖn tr¶ nî thuÕ theo ®óng kÕ ho¹ch. Trêng hîp doanh nghiÖp vi ph¹m híng dÉn nªu trªn, th× kh«ng cho lµm thñ tôc nhËp khÈu c¸c l« hµng tiÕp theo vµ b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý phï hîp./.
Đồng bộ tài khoản