Công văn 1178/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Công văn 1178/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1178/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại đối với doanh nghiệp năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1178/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- --------------- Số: 1178/TCT-CS Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009 V/v trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với DN năm 2008 Kính gửi: Xí nghiệp cơ khí xây dựng Thăng Long Về nội dung kiến nghị của Xí nghiệp cơ khí xây dựng Thăng Long nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008 về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Câu hỏi: Từ 01/01/2009, có một số mặt hàng chịu thuế GTGT thuế suất 5% tăng lên 10%. Do đó sang năm 2009 khi xuất hóa đơn là 10%, nhưng những hợp đồng chúng tôi ký từ năm 2008 đến năm 2009 mới thực hiện xong nên khi xuất hóa đơn chúng tôi phải xuất với mức thuế suất là 5% hay 10%. Trả lời: Tại điểm 2 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: Thời điểm tính thuế GTGT đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Từ ngày 01/01/2009 các hàng hóa, dịch vụ chuyển từ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% lên 10% thì việc áp dụng thuế suất thuế GTGT cho hàng hóa mua vào, bán ra được thực hiện theo nguyên tắc: Xuất hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm nào thì lập hóa đơn theo thuế suất thuế GTGT tại thời điểm đó. Đối với hàng hóa, dịch vụ thực hiện theo những hợp đồng ký từ năm 2008 nhưng đến năm 2009 mới thực hiện xuất bán hàng hóa, dịch vụ thì Công ty lập hóa đơn với thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên. Tổng cục Thuế trả lời Công ty được biết./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Vụ PC; - Cục Thuế TP. Hà Nội; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - Ban PC; - Lưu: VT, CS (3). Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản