intTypePromotion=1

Công văn 1201-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
34
lượt xem
4
download

Công văn 1201-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1201-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về trình tự giải quyết khiếu nại về chính sách thuế xuất nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1201-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«NG V¨N CñA Tæ N G CôC H¶ I Q UAN Sè 12 01 TCH Q / KT - TT NG µ Y 2 9 TH ¸NG 9 N¨M 19 94 V Ò V I Ö C TR ×N H Tù G I ¶ I Q UY Õ T KHI Õ U N¹I V Ò CHÝ NH S ¸CH THU Õ X UÊ T NHË P KHÈ U KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè, - C¸c côc, Vô, ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc. §Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nghiªm tóc, thèng nhÊt c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é thuÕ xuÊt nhËp khÈu, kh¾c phôc c¸c biÓu hiÖn g©y phiÒn hµ ®èi víi chñ hµng, ng¨n ngõa nh÷ng tiªu cùc ®èi víi c¸n bé, nh©n viªn H¶i quan trong khi gi¶i quyÕt c«ng viÖc, Tæng côc H¶i quan quy ®Þnh tr×nh tù gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña chñ hµng vÒ chÝnh s¸ch thuÕ xuÊt nhËp khÈu nh sau: 1. ë H¶i quan tØnh, thµnh phè: NÕu chñ hµng kh«ng nhÊt trÝ víi kÕt luËn cña c¸c bé phËn hoÆc c¸n bé H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm thõa hµnh c«ng vô vÒ gi¸m s¸t, qu¶n lý, kiÓm ho¸, ¸p gi¸, ¸p thuÕ suÊt, tÝnh thuÕ.... th× chñ hµng khiÕu n¹i ®Õn ®ång chÝ Côc trëng Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè. Trong ®¬n khiÕu n¹i ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c c¨n cø, yÕu tè chøng minh viÖc khiÕu n¹i lµ hîp ph¸p, hîp lý, ®óng sù thËt. C¨n cø vµo luËt ph¸p vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh¸c cã liªn quan ®Õn néi dung khiÕu n¹i vµ thùc tÕ sù viÖc mµ chñ hµng tr×nh bµy, ®ång chÝ Côc tr- ëng xem xÐt gi¶i quyÕt võa b¶o ®¶m ®óng ph¸p luËt, võa b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng vµ hîp ph¸p cña chñ hµng. NÕu chñ hµng kh«ng nhÊt trÝ víi quyÕt ®Þnh cña Côc trëng H¶i quan tØnh, thµnh phè th× chñ hµng cã quyÒn khiÕu n¹i lªn Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan. 2. ë Tæng côc H¶i quan: Côc KT-TT-XNK lµ c¬ quan tham mu cña l·nh ®¹o Tæng côc, tham mu xö lý c¸c ®¬n th khiÕu n¹i cña chñ hµng vÒ chÝnh s¸ch thuÕ xuÊt nhËp khÈu, ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: - NÕu néi dung khiÕu n¹i n»m trong khu«n khæ quy ®Þnh cña luËt vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn díi luËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu tuú theo néi dung khiÕu n¹i cña chñ hµng hå s¬ khiÕu n¹i ®îc ®a ®Õn phßng gi¸ tÝnh thuÕ hoÆc phßng híng dÉn ¸p dông BiÓu thuÕ thô lý. KÕt qu¶ thô lý ®îc chuyÓn ®Õn Phã côc trëng ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch xem xÐt tÝnh chÊt hîp ph¸p, hîp lý vµ cã chÝnh kiÕn vÒ viÖc xö lý cña c¸c phßng. Sau ®ã toµn bé hå s¬ ®îc chuyÓn ®Õn Côc trëng xem xÐt vµ ký quyÕt ®Þnh tr¶ lêi chñ hµng. Trêng hîp Côc trëng ®i c«ng t¸c v¾ng th× Phã côc trëng ký tr¶ lêi. Trêng hîp Côc KT-TT-XNK tr¶ lêi, nhng c¸c Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng vµ chñ hµng kh«ng nhÊt trÝ, cßn cã ý kiÕn kh¸c , th× côc KT-TT-XNK tr×nh l·nh ®¹o Tæng côc xem xÐt quyÕt ®Þnh.
  2. 2 - NÕu néi dung cña ®¬n th khiÕu n¹i cha ®îc c¸c v¨n b¶n vÒ chÝnh s¸ch thuÕ xuÊt nhËp khÈu cña cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh hoÆc cã quy ®Þnh, nhng kh«ng râ rµng, hiÓu thÕ nµo còng ®îc dÉn ®Õn viÖc thùc hiÖn cã n¶y sinh tranh chÊp th× Côc trëng côc KT-TT-XNK tham mu tr×nh l·nh ®¹o Tæng côc c¸c ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt ®Ó l·nh ®¹o Tæng côc xem xÐt quyÕt ®Þnh vµ ký tr¶ lêi chñ hµng. NÕu l·nh ®¹o Tæng côc uû quyÒn th× Côc trëng côc KT-TT-XNK ký tr¶ lêi. 3. QuyÕt ®Þnh cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña chñ hµng vÒ chÝnh s¸ch thuÕ xuÊt nhËp khÈu, nÕu cha ®îc chñ hµng chÊp thuËn, chñ hµng cã quyÒn khiÕu n¹i ®Õn ®ång chÝ Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng chñ hµng ph¶i thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i chñ hµng ph¶i thùc hiÖn ®ãng thuÕ ®Çy ®ñ, ®óng thêi gian theo th«ng b¸o thuÕ khi lµm thñ tôc H¶i quan. C¨n cø vµo kÕt qu¶ xö lý khiÕu n¹i, nÕu sè thuÕ ®· nép nhiÒu h¬n sè thuÕ quyÕt ®Þnh xö lý khiÕu n¹i, th× ®îc hoµn tr¶, nÕu Ýt h¬n th× ph¶i nép thªm cho ®ñ. 4. HiÖn nay trong biÓu thuÕ ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh 280/TTg ngµy 25-8-1994 cã mét sè mÆt hµng cã thÓ ¸p dông tõ 1, 2, 3 thuÕ suÊt kh¸c nhau theo nh÷ng m· sè kh¸c nhau, trong thêi gian chê nghiªn cøu ®iÒu chØnh bæ sung, Tæng côc quy ®Þnh thèng nhÊt ¸p dông thuÕ xuÊt cao nhÊt ®Ó tÝnh thuÕ. NÕu chñ hµng khiÕu n¹i th× Tæng côc H¶i quan cïng Bé Tµi chÝnh xem xÐt xö lý tõng trêng hîp cô thÓ. Trêng hîp Bé Tµi chÝnh ®· cã híng dÉn, th× ¸p dông thuÕ suÊt theo Bé Tµi chÝnh híng dÉn. 5. Yªu cÇu c¸c ®ång chÝ Côc trëng côc H¶i quan tØnh, thµnh phè vµ c¸c Côc, Vô, ViÖn thuéc c¬ quan Tæng côc H¶i quan triÓn khai, thùc hiÖn ®óng tinh thÇn vµ néi dung cña c«ng v¨n nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Tæng côc ®Ó nghiªn cøu chØ ®¹o tiÕp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2