Công văn 12177/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Công văn 12177/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 12177/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại và tính thuế nhập khẩu phụ tùng dàn xới theo biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 12177/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   µi c h Ý n h   è  12177  C/T C T  n g µy  18 th¸ng 12 n¨ m  2001  B T S T vÒ  viÖc p h © n  lo¹ivµ tÝnh    thu Õ  N K  p h ô  tïng d µ n  xíi   theo Bi Ó u  thu Õ  n h Ë p   h È u k KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan  ­C«ng      tyTNHH   Long  ¸ Bé    Tµi chÝnh  nhËn  îc C«ng  ®   v¨n  18/LA­   sè  CV ngµy 21/11/2001 cña  C«ng    tyTNHH   Long   viÖc  ¸ vÒ  ph©n  i lo¹  mét  m Æt   sè  hµng phô    tïngcña  dµn  xíitheo    BiÓu  thuÕ nhËp  khÈu; vÒ  êng      tr hîp nµy,Bé      Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn nh  sau: Theo  quy ®Þnh  cña BiÓu  thuÕ nhËp  khÈu   ®∙i ban  u    hµnh  kÌm  theo   QuyÕt  ®Þnh   1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy  11/12/1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh  ® îc söa  æi  i ®∙    ® t¹ Danh  môc  söa ®æi    thuÕ  tªn vµ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu mét  m Æt   sè  hµng cña BiÓu  thuÕ nhËp khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm theo   QuyÕt ®Þnh  sè 41/2000/Q§­ BTC  ngµy 17/3/2000 cña Bé  tr ëng Bé  Tµi   chÝnh; nguyªn t¾c      ph©n  i lo¹ BiÓu thuÕ nhËp  khÈu  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng  t sè  37/1999/TT­ BTC  ngµy 7/4/1999 cña Bé  Tµi chÝnh; Tham  kh¶o B¶n  gi¶i   thÝch    HÖ thèng  diÒu hoµ      m∙    m« t¶ vµ  ho¸ hµng    ho¸ cña    Tæ chøc    H¶i quan  ThÕ   ith×: gií , M Æt  hµng: Phô    tïng dµn      xíi(Trõ nh÷ng  Æt   m hµng  phô tïng cã    c«ng  dông tæng  hùop hoÆc   nh÷ng  Æt   m hµng phô    ® îcquy  tïng®∙    ®Þnh  thÓ    cô  t¹i nh÷ng  sè  thÓ  m∙  cô  trong  BiÓu  thuÕ,  dô: lèp  vÝ    thuéc nhãm   4011, lß    so  thuéc nhãm     7310, èc      vÝt,®inh    vÝt thuéc nhãm     7318),thuéc nhãm       8432, m∙    sè 8432.90.00,thuÕ    suÊtthuÕ    nhËp  khÈu      lµ0% (kh«ng phÇn  tr¨m). Trêng  hîp ®¬n   nhËp  vÞ  khÈu  c¸c    chi tiÕt,linh kiÖn        rêi®ång  cña  bé  m Æt  hµng  dµn      xíi®Ó l¾p    r¸pthµnh  dµn    xíi(nhËp  khÈu  ®Çy           ®ñ c¸c chitiÕt rêicña    dµn  ) th×  xíi   , ph©n  i lo¹ vµo  cïng nhãm/ph©n  nhãm/  sè/møc  m∙  thuÕ  cña  Æt   m hµng  dµn    xíinguyªn chiÕc    8432.29.00,thuÕ    (m∙ sè    suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙ilµ15%   u      (mêil¨m    phÇn  tr¨m). Trêng  ®¬n  nhËp  hîp  vÞ  khÈu      c¸c chitiÕt,    linhkiÖn    rêikh«ng ®ång  bé  cña  Æt   m hµng  dµn  , xíi cha  thÓ  cã  l¾p    r¸p thµnh dµn    xíi(nhËp khÈu  kh«ng  ®Çy  c¸c chitiÕtrêicña  ®ñ          dµn      xíi)th× ph©n  i , lo¹ theo  tõng  sè,møc  m∙    thuÕ  suÊt quy    ®Þnh  cho tõng chitiÕt,         linhkiÖn    rêithùc tÕ    nhËp  khÈu theo nguyªn     t¾c  ph©n  ilo¹ cña    BiÓu thuÕ. Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng côc    H¶i quan chØ ®¹o thùc hiÖn    vµ  híng dÉn    biÖn ph¸p qu¶n          lýphïhîp.
Đồng bộ tài khoản