intTypePromotion=1

Công văn 125/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
77
lượt xem
1
download

Công văn 125/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 125/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng bè cứu sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 125/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n  cña  æ n g   ôc thu Õ   t c sè 125 T C T/ N V 1  n g µ y 08  th¸ng 1 n¨ m  2002  v Ò  viÖc thu Õ  su Êt thu Õ  G T G T  m Æ t  h µ n g  bÌ cø u  sinh KÝnh    göi:Côc  thuÕ  Hå  TP  ChÝ  Minh Tæng  côc ThuÕ  nhËn  îc C«ng  ®   v¨n  9135  sè  CT/NV  cña Côc thuÕ  thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh    thuÕ  háivÒ  suÊt thuÕ    GTGT   cña  Æt   m hµng    bÌ cøu  sinh,Tæng    côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  BiÓu  cø  thuÕ suÊtthuÕ    GTGT  theo danh    môc hµng    ho¸ nhËp khÈu  ban  hµnh kÌm theo Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC  ngµy 29/12/2000 cña Bé  Tµi chÝnh  m Æt     th×  hµng    bÌ cøu  sinh b¬m       h¬ib»ng  cao  thuéc m∙  8907  su    sè  10  chÞu  00  thuÕ suÊtthuÕ    GTGT     lµ10%. ­ §èi víidÞch  kiÓm           vô  trab¶o dìng,cÊp    giÊy chøng nhËn    ®¹t yªu cÇu  ®èi      víibÌ cøu  sinh thuéc    ®èi îng  dông  t ¸p  thuÕ suÊt thuÕ    GTGT  10%  theo  quy ®Þnh  it¹ ®iÓm   3.17 Môc    IIPhÇn    B Th«ng    122/2000/TT­ t sè  BTC   ngµy  29/12/2000 cña  TµichÝnh.   Bé    Tæng  côc  ThuÕ         tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  Hå  TP  ChÝ   Minh  biÕtvµ    híng dÉn    ®¬n  thùc hiÖn. vÞ     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2