Công văn 1271/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
5
download

Công văn 1271/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1271/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế linh kiện xe máy nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1271/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Côc kiÓm tra thu thuÕ XNK sè 1271/TCHQ-KTT ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2001 vÒ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ linh kiÖn xe m¸y nhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè C¨n cø b¶ng gi¸ tèi thiÓu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 177/2001/ Q§-TCHQ ngµy 14/03/2001 cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan. Côc KTTTXNK híng dÉn ¸p gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng bé linh kiÖn xe m¸y kh«ng ®ång bé t¹i quyÕt ®Þnh nªu trªn nh sau: "Bé linh kiÖn xe m¸y kh«ng ®ång bé th× gi¸ tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ xe nguyªn chiÕc quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ cña Bé Tµi chÝnh trõ ®i tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®· ®îc Bé C«ng nghiÖp chÊp nhËn sau ®ã trõ tiÕp 10% chi phÝ l¾p r¸p (kh«ng trõ lïi tiÕp 30% theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy)". Quy ®Þnh trªn ®©y ®îc hiÓu nh sau: Gi¸ tÝnh thuÕ bé linh kiÖn xe m¸y kh«ng ®ång bé = gi¸ tÝnh thuÕ xe nguyªn chiÕc cïng lo¹i x (100% - Tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®· ®îc Bé C«ng nghiÖp chÊp nhËn - 10%). Møc gi¸ nµy ¸p dông ngay cho c¸c trêng hîp: - Kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ theo hîp ®ång; - §ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ theo hîp ®ång quy ®Þnh t¹i §iÓm I Th«ng t sè 92/1999/TT-BTC ngµy 24/7/1999 cña Bé Tµi chÝnh nhng gi¸ hîp ®ång thÊp h¬n gi¸ tèi thiÓu x¸c ®Þnh theo c«ng thøc trªn. VÝ dô: Mét bé linh kiÖn xe m¸y cã tû lÖ néi ®Þa ho¸ lµ 45% vµ gi¸ xe nguyªn chiÕc cïng lo¹i quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ tèi thiÓu lµ 1.000 USD/chiÕc th× gi¸ tèi thiÓu ®îc x¸c ®Þnh nh sau: 1.000 USD x (100% - 45% - 10%) = 450 USD Riªng ®èi víi l« hµng bé linh kiÖn xe m¸y kh«ng ®ång bé nhËp khÈu lµ nguyªn liÖu, vËt t trùc tiÕp ®a vµo s¶n xuÊt, l¾p r¸p nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm II Môc C Th«ng t 82/1997/TT-BTC ngµy 11/11/1997, §iÓm II Th«ng t sè 92/1999/TT-BTC ngµy 24/7/1999 cña Bé Tµi chÝnh th× ®îc ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång ngo¹i th¬ng. Côc KTTTXNK th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản