Công văn 130/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
13
lượt xem
1
download

Công văn 130/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 130/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm đo đạc bản đồ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 130/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  æ n g   ôc thu Õ   t c sè 130 T C T/ N V 7  n g µ y 08 th¸ng 1 n¨ m  2002  vÒ  viÖc thu Õ  G T G T  ® èi víi  s¶n  h È m  ® o  ®¹c b¶ n   å p ® KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  Kon  Tum Tr¶    lêiC«ng  sè  v¨n  789  CV/TQD   ngµy  10/12/2001 cña Côc thuÕ tØnh  Kon Tum:    VÒ viÖc víng  ¾c   m trong qu¸    tr×nh thùc hiÖn    thuÕ GTGT  ®èi    víi s¶n  phÈm   ®¹c  ®o  ®Þa  chÝnh;Tæng    côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo  quy ®Þnh   iKho¶n  t¹  17, §iÒu  NghÞ   4  ®Þnh   79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000 cña    ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ    GTGT   th× ho¹t ®éng    ®iÒu    tra,th¨m  ®Þa   dß  chÊt,®o     ®¹c lËp b¶n    ®å thuéc  i lo¹  ®iÒu    b¶n  tra c¬  cña nhµ    ng©n  níc,do  s¸ch Nhµ    níc cÊp ph¸tkinh    phÝ    ®Ó thùc hiÖn    kh«ng thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ GTGT. Theo quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ   3  ®Þnh  87/CP  sè  ngµy  19/12/1996  cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh       chi tiÕtviÖc  ph©n  cÊp  qu¶n    lý,lËp, chÊp    hµnh  vµ  quyÕt to¸n ng©n    s¸ch Nhµ   níc th× ng©n s¸ch Nhµ    níc bao  gåm  ng©n  s¸ch  Trung ¬ng  ng©n  vµ  s¸ch    c¸c cÊp  chÝnh quyÒn  ®Þa  ph¬ng  (ng©n  s¸ch ®Þa  ph¬ng).Ng©n     s¸ch c¸c cÊp      chÝnh  quyÒn ®Þa  ph¬ng  trong ®ã  ng©n    cã  s¸ch  cÊp    x∙,phêng,thÞ    trÊn (gäichung        lµng©n s¸ch cÊp    x∙). C¨n  vµo    cø  c¸c quy ®Þnh  trªn,  trung t©m  thuËt®Þa     kü    chÝnh thuéc Së    ®Þa  chÝnh tØnh  Kon  Tum  thùc hiÖn      c¸c chØ    tiªu®iÒu    ®¹c,th¨m  tra,®o    dß  ®Þa  chÊt,quy    hoÆc   thiÕtkÕ    ®ång  ruéng…  b»ng  nguån  vèn ng©n  s¸ch Nhµ    níccÊp          th× c¸cho¹t®éng   trªnkh«ng thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ GTGT. Trêng    hîp trung t©m     thùc hiÖn    viÖc    ®o ®¹c,lËp  s¬, quy    hå    ho¹ch…     víi c¸ctæ    chøc,c¸nh©n, c¸c®¬n  s¶n          vÞ  xuÊtkinh doanh      theo c¸chîp ®ång        kinh  tÕ, sö    dông  nguån  vèn kh«ng  ph¶i tõ ng©n      s¸ch Nhµ    níc cÊp th×      c¸c ho¹t ®éng  nµy  ph¶ichÞu    thuÕ GTGT. Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  tØnh  Kon  Tum   biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản