intTypePromotion=1

Công văn 1302/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
3
download

Công văn 1302/CP-KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1302/CP-KTTH của Chính phủ về việc xử phạt chậm nộp thuế xuất nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1302/CP-KTTH của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña ch Ý n h  p h ñ  sè 1302/CP­K T T H   g µy  10 th¸ng 12  m  1999  n n¨ v Ò  viÖc x ö  lý  h¹t c h Ë m  né p   p thu Õ  xu Êt n h Ë p  k h È u KÝnh  :   TµichÝnh göi ­Bé    ­Tæng    côc    H¶i quan XÐt    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc H¶i quan  iC«ng  t¹  v¨n  6279/TCHQ­ sè  KTTT  ngµy 4/1/1999 vµ    C«ng    6678/TCHQ­KTTT  v¨n sè  ngµy  23/11/1999 cña    Bé    Tµi chÝnh  i t¹ C«ng v¨n  79/TC­ sè  TCT  ngµy 29/11/1999,vÒ     viÖc  xö     lý ph¹tchËm     nép thuÕ xuÊtnhËp    khÈu,Thñ íng ChÝnh    t   phñ  ý  cã  kiÕn  sau: nh    Cho  phÐp  miÔn    ph¹tchËm  nép thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu        ®èi víi doanh  c¸c nghiÖp nép xong  tiÒn thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu    nî ®äng  íc ngµy  tr   31/12/1999.   Sau    thêih¹n trªn,nÕu    doanh  nghiÖp nµo  vÉn cßn    nî ®äng  thuÕ  th× Tæng  côc    H¶i quan cÇn  thùc hiÖn    nghiªm  biÖn ph¸p cìng chÕ      theo quy    ®Þnh. Bé    TµichÝnh  phèihîp víi       Tæng  côc    H¶i quan  v¨n b¶n  cã    híng dÉn  lý   xö    cô  thÓ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2