Công văn 1311/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
6
download

Công văn 1311/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1311/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe gắn máy hai bánh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1311/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ - Bé Tµi chÝnh sè 1311 TCT/NV6 ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2002 vÒ viÖc chèng thÊt thu thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh xe t« t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 41/2002/Q§-TTg ngµy 18-3-2002 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ vÒ chèng thÊt thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp qua gi¸ b¸n trong ho¹t ®éng kinh doanh xe « t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y. Nh»m ng¨n chÆn c¸c biÓu hiÖn lîi dông lËp ho¸ ®¬n hîp thøc ho¸ cho hµng ho¸ b¸n sau ngµy quyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc vµ tr¸nh thÊt thu, l¹m thu thuÕ trong khi chê Th«ng t híng dÉn thi hµnh cô thÓ, ngµy 26-3-2002 Bé Tµi chÝnh ®· cã c«ng v¨n sè 2852/TC-TCT ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¸c Bé vµ c¸c ngµnh chØ ®¹o c¸c c¬ së kinh doanh mÆt hµng xe « t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y tiÕn hµnh kiÓm kª x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lîng xe « t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y cßn tån ®Õn hÕt ngµy 1-4- 2002; tiÕn hµnh kiÓm kª vµ lËp b¸o c¸o göi vÒ c¬ quan trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ sè liÖu vÒ sè lîng ho¸ ®¬n ®· sö dông, sè lîng ho¸ ®¬n cßn tån ®Õn hÕt ngµy 1-4-2002. §ång thêi yªu cÇu c¬ quan thuÕ trùc tiÕp hoÆc phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng híng dÉn gióp ®ì c¸c c¬ së kinh doanh mÆt hµng xe « t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y thùc hiÖn kiÓm kª vµ lËp c¸c b¸o c¸o nªu trªn; rµ so¸t l¹i gi¸ b¸n c¸c lo¹i xe « t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y trªn thÞ trêng, ®èi chiÕu víi gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ hiÖn ®ang ¸p dông ®Ó ®iÒu chØnh l¹i c¸c trêng hîp hiÖn nay kh«ng cßn phï hîp víi thùc tÕ ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn thèng nhÊt tõ ngµy QuyÕt ®Þnh sè 41/2002/Q§-TTg nªu trªn cã hiÖu lùc thi hµnh. §Ó triÓn khai thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu trªn cña Bé Tµi chÝnh, Tæng côc ®Ò nghÞ c¸c côc thuÕ triÓn khai ngay mét sè viÖc cô thÓ nh sau: 1- Tæ chøc phæ biÕn ngay ®Ó c¸c c¬ së kinh doanh xe t« t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y n¾m v÷ng néi dung cña quyÕt ®Þnh sè 41/2002/Q§-TTg ngµy 18-3-2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chèng thÊt thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp qua gi¸ b¸n trong ho¹t ®éng kinh doanh xe t« t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y, nh÷ng yªu cÇu vµ néi dung c«ng v¨n sè 2852 TC/TCT ngµy 26-3-2002 cña Bé Tµi chÝnh ®Ó c¸c c¬ së kinh doanh xe t« t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y thùc hiÖn; kiÓm kª sè lîng hµng ho¸ cßn tån, lîng ho¸ ®¬n ®· sö dông vµ lîng ho¸ ®¬n cßn tån ®Õn hÕt ngµy 1/4/2002 nép b¸o c¸o kiÓm kª ho¸ ®¬n ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. Tõ thùc tÕ thÊt thu thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh xe « t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y ë ®Þa ph¬ng, phèi hîp víi c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng tuyªn truyÒn phª ph¸n m¹nh mÏ c¸c hµnh vi trèn lËu thuÕ vµ nªu râ môc ®Ých, ý nghÜa cña viÖc ban hµnh QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chèng thÊt thu thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh xe «t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y nh»m tranh thñ sù ®ång tÝnh vµ ñng hé cña cÊp uû, chÝnh quyÒn c¸c cÊp, sù phèi hîp cña c¸c ngµnh vµ nh©n d©n. 2- Cö c¸n bé trùc tiÕp phæ biÕn néi dung quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ, c«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh vµ híng dÉn, gióp ®ì c¬ së kinh
  2. 2 doanh xe « t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y tiÕn hµnh viÖc kiÓm kª hµng ho¸, kiÓm kª, lËp b¸o c¸o ho¸ ®¬n cßn tån ®Õn hÕt ngµy 1/4/2002. Ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n víng m¾c cña c¬ së kinh doanh, ph¶n ¶nh vÒ Tæng côc thuÕ ®Ó nghiªn cøu th¸o gì; ph¸t hiÖn vµ xö lý kiªn quyÕt c¸c c¬ së kinh doanh cè t×nh khai b¸o kh«ng trung thùc nh»m môc ®Ých trèn thuÕ. §«n ®èc c¸c c¬ së kinh doanh nép b¸o c¸o kiÓm kª hµng ho¸, ho¸ ®¬n cßn tån ®óng h¹n ®Þnh. Tæ chøc tiÕp nhËn b¸o c¸o kiÓm kª ho¸ ®¬n, kiÓm tra ®èi chiÕu víi sè ho¸ ®¬n cßn tån thêi kú b¸o c¸o tríc, sè ho¸ ®¬n mua trong kú, sè ho¸ ®¬n ®· sö dông theo b¶ng kª cïng tê khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng v.v..... Ph¸t hiÖn c¸c m©u thuÉn, sai sãt trong viÖc kiÓm kª, lËp b¸o c¸o ®Ó yªu cÇu c¬ së gi¶i tr×nh. Trêng hîp cã nghi vÊn cã thÓ tæ chøc kiÓm tra ®Ó lµm râ. Qua c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ, ®èi víi nh÷ng c¬ së kinh doanh xe t« t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y thêng xuyªn cã vi ph¹m trèn lËu thuÕ cã thÓ cö c¸n bé trùc tiÕp cïng c¬ së tiÕn hµnh kiÓm kª ho¸ ®¬n ®Ó b¶o ®¶m kÕt qu¶ kiÓm kª ®îc chÝnh x¸c, Yªu cÇu c¸c c¬ së kinh doanh xe « t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y cã nhiÒu cöa hµng bµy b¸n trong mét ®Þa ph¬ng cïng tiÕn hµnh kiÓm kª vµ tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm kª, nép b¸o c¸o sö dông ho¸ ®¬n kÞp thêi chÝnh x¸c. 3- Kh¶o s¸t l¹i gi¸ xe «t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y thùc tÕ b¸n lÎ trªn thÞ tr- êng, ®èi chiÕu víi B¶ng gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ hiÖn hµnh, phèi hîp víi c¬ quan Tµi chÝnh - VËt gi¸ tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh ngay nh÷ng trêng hîp kh«ng cßn phï hîp víi thùc tÕ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản