Công văn 13587TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
4
download

Công văn 13587TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 13587TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp kinh doanh sân golf

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 13587TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. c«ng v¨n  c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   s è   1 3 5 8 7   T C / T C T   n g µ y   1 2   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m   2 0 0 4  vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña c¸c doanh nghiÖp  kinh doanh s©n golf KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­ ¬ng §Ó thùc hiÖn thèng nhÊt chÝnh s¸ch thuÕ ¸p dông ®èi   víi ho¹t ®éng kinh doanh b¸n thΠhéi viªn cña c¸c doanh   nghiÖp   kinh  doanh  s©n  golf,  Bé  Tµi  chÝnh  híng  dÉn  thùc   hiÖn nh sau: 1. Doanh thu tÝnh thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng b¸n thΠhéi  viªn ph¸t sinh tõ 31/12/1999 trë vÒ tríc nÕu ®∙ ®îc c¸c  doanh  nghiÖp   kinh  doanh   s©n   golf   ph©n  bæ   cha  ®óng   theo  quy ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ cã hiÖu lùc  thi hµnh t¹i thêi ®iÓm ®ã th× kh«ng tiÕn hµnh ph©n bæ l¹i  v× ®∙ hÕt thêi h¹n hiÖu lùc truy thu, truy hoµn thuÕ TNDN  theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 2. Doanh thu tÝnh thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng b¸n thΠhéi  viªn   ph¸t   sinh   tõ   1/1/2000   ®Õn   31/12/2003:   c¸c   doanh  nghiÖp kinh doanh s©n Golf x¸c ®Þnh doanh thu tÝnh thuÕ  TNDN ®èi víi doanh thu b¸n thΠhéi viªn theo quy ®Þnh t¹i  Th«ng t  sè 89/1999/TT­BTC ngµy 16/7/1999; sè 13/2001/TT­ BTC   ngµy   8/3/2001;   sè   18/2002/TT­BTC   ngµy   20/2/2002   cña  Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp ®∙ h¹ch to¸n, ph©n bæ doanh thu  b¸n thΠhéi viªn s©n golf  theo  ph¬ng ph¸p híng  dÉn  t¹i  C«ng v¨n sè 1850 TCT/CS ngµy 20/6/1996 cña Tæng côc thuÕ  vµ C«ng v¨n sè 1806 TC/TCT ngµy 2/6/1997 cña Bé Tµi chÝnh  th× kh«ng thùc hiÖn h¹ch to¸n, ph©n bæ l¹i. 3. Tõ 1/1/2004, doanh thu tÝnh thuÕ ®èi víi doanh thu  b¸n thΠhéi viªn ®îc x¸c ®Þnh theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t  sè 128/2003/TT­BTC ngµy 22/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng  dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP ngµy 22/12/2003  cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh LuËt  thuÕ  thu  nhËp doanh nghiÖp. Bé Tµi chÝnh híng dÉn ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn  thèng nhÊt.
Đồng bộ tài khoản