intTypePromotion=4

Công văn 138/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Công văn 138/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 138/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế GTGT của việc lắp đặt nhà xưởng bằng khung kèo thép, bán và lắp đặt thang máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 138/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n  cña Bé tµi chÝnh ­ tæng côc thuÕ sè 138 tct/dnk  ngµy 12 th¸ng 1 n¨m 2005 vÒ viÖc tr¶ lêi chÝnh s¸ch thuÕ KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Võa qua Tæng côc thuÕ nhËn ®îc nhiÒu c«ng v¨n cña c¸c   doanh nghiÖp vµ Côc thuÕ c¸c ®Þa ph¬ng hái vÒ thuÕ suÊt   thuÕ GTGT cña viÖc l¾p ®Æt nhµ xëng b»ng khung kÌo thÐp,   b¸n vµ l¾p ®Æt thang m¸y. VÊn ®Ò nµy, Tæng côc thuÕ cã ý  kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.21, ®iÓm 3.14 vµ ®iÓm 3.27,  môc   II,   phÇn   B,   Th«ng   t  sè   120/2003/TT­BTC   ngµy  12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh  sè 158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT vµ LuËt söa ®æi, bæ sung  mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT, th×: Ho¹t ®éng b¸n khung  kho vµ s¶n phÈm kÕt cÊu b»ng kim lo¹i; thang m¸y ¸p dông  thuÕ suÊt  thuÕ  GTGT 5%; ho¹t ®éng  x©y  dùng,  l¾p ®Æt ¸p  dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 10%. Trêng   hîp   bªn   b¸n   c¸c   s¶n   phÈm   nãi   trªn,   ®ång   thêi  thùc hiÖn l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng theo ph¬ng thøc  tÝnh   trän   gãi   trong   gi¸   b¸n   hµng   hãa   th×   ¸p   dông   thuÕ  suÊt theo mÆt hµng b¸n ra (thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5%) Trêng hîp  hîp ®ång  x¸c  ®Þnh râ  gi¸ b¸n  s¶n phÈm  vµ  gi¸ dÞch vô l¾p ®Æt hoÆc x©y l¾p th× ¸p dông thuÕ suÊt  riªng ®èi víi s¶n phÈm vµ thuÕ suÊt cña dÞch vô l¾p ®Æt,  x©y l¾p. Trêng hîp kh«ng x¸c ®Þnh ®îc gi¸ b¸n s¶n phÈm vµ gi¸  dÞch vô l¾p ®Æt hoÆc x©y l¾p th× ¸p dông thuÕ suÊt 10%. Tæng côc thuÕ ®Ò nghÞ c¸c côc thuÕ khi  kiÓm tra tÝnh  thuÕ,  yªu  cÇu  c¸c  c¬ së kinh doanh  xuÊt tr×nh  hîp  ®ång  kinh tÕ, kiÓm tra so s¸nh gi¸ b¸n s¶n phÈm víi gi¸ thanh  to¸n thùc tÕ ®Ó x¸c ®Þnh ®óng møc thuÕ suÊt thÕ GTGT ®èi  víi hµng hãa dÞch vô b¸n ra.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản