intTypePromotion=1

Công văn 1393/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
1
download

Công văn 1393/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1393/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết miễn thuế, hoàn thuế đối với hàng hoá XNK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1393/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  1393/TC H Q­K T T T   T n g µy  17 th¸ng 03 n¨ m  1999  Ò  viÖc Gi¶i q u y Õt m i Ô n  thu Õ,  o µ n  thu Õ  v h ® èi   h µ n g  h o¸ X N K víi KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,Thµnh    phè  Tæng  côc    H¶i quan nhËn  îc c«ng  sè  ®   v¨n  724TC/TCT  ngµy  10/2/1999  cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc thÈm  quyÒn    gi¶iquyÕt miÔn thuÕ, hoµn    thuÕ  hµng    ho¸ XNK. Tæng  côc    H¶iquan  híng dÉn  thÓ  sau:   cô  nh    1)  Tµi chÝnh    Bé    sÏ tiÕp    tôc xem  xÐt    gi¶iquyÕt viÖc miÔn thuÕ, hoµn    thuÕ      ®èi víihµng    ho¸ XNK   trongc¸ctr     êng  hîp: a/ Hµng      lµnguyªn vËt liÖu nhËp        khÈu    ®Ó s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu    vµ  hµng  nhËp  t¹m  khÈu    i ®Ó t¸ xuÊt khÈu  tê khaihµng    cã      xuÊt khÈu    ®¨ng  víi ký    c¬  quan    H¶i quan  ícngµy  tr   1/1/1999 ­®èi t   îchoµn      îng ®   thuÕ nhËp khÈu. b/ Hµng    nhËp  khÈu    miÔn  ®Ó b¸n  thuÕ  i   t¹  cöa  c¸c hµng  miÔn  b¸n  thuÕ.  Bé    TµichÝnh    xÐt miÔn  thuÕ        êng  ®èi víi tr c¸c hîp: ­ Hµng    nhËp khÈu  tê khaihµng    cã      ho¸ nhËp khÈu ®¨ng  víic¬  ký    quan  H¶i quan  íc ngµy    tr   1/1/1999 cha  quyÕt  cã  ®Þnh  t¹m miÔn thuÕ cña  Tµi Bé    chÝnh; ­ Hµng    nhËp  khÈu  cã  ®∙  quyÕt  ®Þnh  miÔn  t¹m  thuÕ cña  TµichÝnh, Bé      ® îcc¬    quan    H¶i quan quyÕt to¸nb¸n hµng        miÔn  thuÕ  ícngµy  tr   1/1/1999. 2) nh÷ng  êng    îcmiÔn    tr hîp ®   thuÕ, hoµn    thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt®èi víi       hµng    ho¸ XNK   còng  îcthùc hiÖn  ®     thèng nhÊt theo tinhthÇn        trªn. 3)      êng  §èi víitr hîp miÔn  thuÕ, xÐt miÔn  thuÕ, hoµn thuÕ cña      c¸c l« hµng  tê khaihµng  cã      xuÊt khÈu, nhËp      khÈu ®¨ng  víi quan    ký   c¬  H¶i quan    tõ ngµy 1/1/1999      trë ®i, thuéc thÈm  quyÒn  cña  quan  c¬  H¶i quan theo quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   172/1998/TT­ i tsè  BTC   cña  TµichÝnh,Tæng  Bé      côc    H¶i quan  sÏcã      v¨n b¶n híng dÉn  thÓ    cô  sau. Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2