Công văn 1396/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
64
lượt xem
13
download

Công văn 1396/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1396/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí thí nghiệm tăng thêm của công tác thi công bê tông đầm lăn (RCC)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1396/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1396 /BXD-KTXD ---------------------- V/v: chi phí thí nghiệm tăng thêm của công Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009 tác thi công bê tông đầm lăn (RCC). Kính gửi: Tổng Công ty Sông Đà Bộ Xây dựng nhận được công văn số 690TCT/KTe ngày 22/6/2009 của Tổng Công ty Sông Đà đề nghị hướng dẫn tổng hợp chi phí thí nghiệm tăng thêm của công tác thi công bê tông đầm lăn (RCC). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo hướng dẫn trong các Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 và Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng thì dự toán chi phí thí nghiệm tăng thêm của công tác thi công bê tông đầm lăn (RCC) công trình thuỷ điện Sơn La áp dụng mức chi phí chung bằng 65 phần trăm (%) chi phí nhân công trực tiếp. Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng Công ty Sông Đà tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, TH.a8. Đã ký Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản