Công văn 14290/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
3
download

Công văn 14290/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 14290/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với giao dịch quyền chọn mua/bán ngoại tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 14290/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 14290TC/TCT ngµy 06/12/2004 vÒ thuÕ ®èi víi giao dÞch quyÒn chän mua/b¸n ngo¹i tÖ KÝnh göi : Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè doanh nghiÖp ®Ò nghÞ h- íng dÉn chÝnh s¸ch thuÕ ¸p dông ®èi víi giao dÞch quyÒn chän mua/b¸n ngo¹i tÖ. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: 1. VÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®èi víi giao dÞch quyÒn chän mua/b¸n ngo¹i tÖ: C¨n cø híng dÉn t¹i §iÓm 7, Môc II, PhÇn A Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh, c¨n cø tÝnh chÊt cña giao dÞch th× giao dÞch quyÒn chän mua/b¸n ngo¹i tÖ thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. 2. §èi víi c¸c dßng ngo¹i tÖ thanh to¸n gi÷a kh¸ch hµng ViÖt Nam, Ng©n hµng ViÖt Nam víi Ng©n hµng níc ngoµi (kh«ng kÓ phÝ quyÒn chän vµ c¸c kho¶n thanh to¸n do ®¸nh gi¸ l¹i): §©y chØ lµ dßng thanh to¸n trao ®æi ngo¹i tÖ, kh«ng ph¸t sinh thu nhËp hoÆc gi¸ trÞ t¨ng thªm nªn kh«ng ph¸t sinh nghÜa vô nép thuÕ. 3. VÒ thuÕ thu nhËp khÊu trõ t¹i nguån ®èi víi kho¶n phÝ quyÒn chän vµ thu nhËp tõ giao dÞch quyÒn chän mua/b¸n ngo¹i tÖ : HiÖn nay, Bé Tµi chÝnh ®ang nghiªn cøu, xem xÐt viÖc ¸p dông thuÕ thu nhËp khÊu trõ t¹i nguån trong trêng hîp Ng©n hµng hoÆc tæ chøc ë níc ngoµi kh«ng cã c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam nhng cã ph¸t sinh thu nhËp tõ thùc hiÖn giao dÞch quyÒn chän mua/b¸n ngo¹i tÖ t¹i ViÖt Nam. Do ®ã, Bé Tµi chÝnh ghi nhËn ®Ò nghÞ cña c¸c doanh nghiÖp vµ sÏ cã v¨n b¶n híng dÉn cô thÓ trong thêi gian tíi. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc thuÕ biÕt vµ híng dÉn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản