Công văn 14291/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
19
lượt xem
1
download

Công văn 14291/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 14291/TC/TCT của Bộ Tài chính về thủ tục, hồ sơ hoàn thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 14291/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 14291TC/TCT ngµy 06 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ thñ tôc, hå s¬ hoµn thuÕ ®èi vi dù ¸n sö dông vèn ODA viÖn trî kh«ng hoµn l¹i KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Ngµy 13/7/2004, Bé Tµi chÝnh cã c«ng v¨n sè 7711TC/TCT vÒ viÖc t¨ng cêng qu¶n lý thuÕ vµ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi dù ¸n sö dông vèn ODA, trong ®ã cã híng dÉn chñ dù ¸n ph¶i göi kÌm hå s¬ hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng x¸c nhËn cña Kho B¹c Nhµ níc vÒ viÖc kh«ng ®îc Ng©n s¸ch cÊp vèn ®èi øng ®Ó tr¶ thuÕ GTGT. Tuy nhiªn, theo ph¶n ¸nh cña mét sè dù ¸n sö dông vèn ODA viÖn trî kh«ng hoµn l¹i do ®¹i diÖn cña c¸c ChÝnh phñ níc ngoµi hoÆc tæ chøc quèc tÕ trùc tiÕp qu¶n lý vµ sö dông vèn ODA ®Ó triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n, kh«ng th«ng qua c¬ quan Kho b¹c Nhµ níc th× kh«ng cã x¸c nhËn nªu trªn khi lµm thñ tôc hoµn thuÕ. V× vËy, Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung néi dung §iÓm 2.3, Môc 2 nh sau: §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ODA viÖn trî kh«ng hoµn l¹i do ®¹i diÖn cña c¸c ChÝnh phñ níc ngoµi hoÆc tæ chøc quèc tÕ trùc tiÕp qu¶n lý vµ sö dông vèn ODA ®Ó triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n, kh«ng th«ng qua c¬ quan Kho b¹c Nhµ níc th× khi nép hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT göi c¬ quan thuÕ, c¸c chñ dù ¸n kh«ng ph¶i göi kÌm x¸c nhËn cña Kho b¹c nhµ níc vÒ viÖc kh«ng ®îc NSNN cÊp vèn ®èi øng ®Ó tr¶ thuÕ GTGT vµ t¹i ®¬n xin hoµn thuÕ GTGT ph¶i nªu râ lý do tæ chøc quèc tÕ trùc tiÕp qu¶n lý, sö dông vèn ODA viÖn trî kh«ng hoµn l¹i ®Ó triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n, kh«ng th«ng qua c¬ quan Kho b¹c Nhµ níc. §èi víi c¸c trêng hîp kh¸c, thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i §iÓm 2.3, Môc 2 c«ng v¨n sè 7711TC/TCT ngµy 13/7/2004 cña Bé Tµi chÝnh nªu trªn. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản