intTypePromotion=1

Công văn 1523/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Công văn 1523/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1523/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1523/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña tæng côc thuÕ sè 1523 TCT/NV7 ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2002 vÒ viÖc miÔn, gi¶m thuÕ SD§NN KÝnh göi: Côc thuÕ tØnh Tuyªn Quang Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 227/CT-KH ngµy 22/3/2002 cña Côc thuÕ tØnh Tuyªn Quang vÒ víng m¾c trong qu¸ tr×nh miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: T¹i §iÓm 3.1, Môc I, Th«ng t sè 09/2002/TT-BTC ngµy 23/01/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp tõ n¨m 2002 theo QuyÕt ®Þnh sè 199/2001/Q§-TTg ngµy 28/12/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh: "... Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trång c¸c lo¹i c©y l©u n¨m thu ho¹ch 1 lÇn hoÆc cã thu ho¹ch hµng n¨m mµ k h«ng x¸c ®Þnh h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, ®ang nép thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp b»ng 4% trªn gi¸ trÞ s¶n phÈm tiªu thô trong n¨m th× còng ®îc miÔn, gi¶m 50% thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ph¶i nép hµng n¨m". Theo quy ®Þnh nªu trªn, c¸c L©m trêng, hé gia ®×nh trång rõng c©y l©u n¨m thu ho¹ch mét lÇn trªn ®Êt l©m nghiÖp (®Êt trång rõng), hiÖn t¹i diÖn tÝch ®ã ®ang lËp sæ thuÕ vµ nép thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp b»ng 4% trªn gi¸ trÞ s¶n phÈm khai th¸c trong n¨m th× khi thu ho¹ch còng ®îc miÔn, gi¶m 50% thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ph¶i nép hµng n¨m. Trêng hîp L©m trêng, hé gia ®×nh khai th¸c c©y l©u n¨m thu ho¹ch 1 lÇn trªn ®Êt rõng tù nhiªn mµ kh«ng cã chñ rõng trång th× kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. Tr×nh tù, thñ tôc vµ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®èi víi ®Êt rõng trång (c©y l©u n¨m thu ho¹ch 1 lÇn) theo quy ®Þnh t¹i Môc II, Th«ng t sè 09/2002/TT-BTC ngµy 23/01/2002 cña Bé Tµi chÝnh nªu trªn, ®èi víi c©y l©u n¨m thu ho¹ch 1 lÇn nÕu trong n¨m 2002 cã thu ho¹ch th× míi ®îc xÐt miÔn, gi¶m 50% thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. §Ò nghÞ Côc thuÕ tØnh Tuyªn Quang nghiªn cøu ®Ó xö lý theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2