Công văn 1528/TM/XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Công văn 1528/TM/XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1528/TM/XNK của Bộ Thương mại về việc thực hiện Quyết định 416/TM-DB ngày 3/5/1996 của Bộ Thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1528/TM/XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  th¬ n g  m ¹i sè 1528 n g µ y 9 th¸ng 9 n¨ m  2002  vÒ  viÖc thùc hi Ö n  Q u y Õ t ® Þ n h  416/T M­D B   g µy  3/5/1996  n cña  é   h ¬ n g  m ¹i B T KÝnh   göi:Tæng     côc  H¶i  quan Phóc ®¸p  C«ng v¨n  4045/TCHQ­GSQL   sè  ngµy  26/8/2002 cña Tæng   côc    H¶i quan  viÖc  ®∙ivÒ  vÒ  u    thuÕ  theo  ch¬ng tr×nh CEPT         ®èi víinh÷ng    l« hµng  xuÊtxø        cã    tõc¸cnícASEAN,  Th¬ng    ý  Bé  m¹icã  kiÕn  sau: nh  Hµng    xuÊt xø        ho¸ cã    tõ c¸c nícASEAN   cã    ®∙  ®ñ ®iÒu  kiÖn,®∙  îcc¸c   ®     níc thµnh      viªn ASEAN  cÊp C/O mÉu     ® îc xuÊt ®i    D vµ      tõ c¶ng cña      c¸c níc ASEAN,    khinhËp  khÈu vµo ViÖt Nam     ®Òu   îc hëng  ®∙ithuÕ  ®   u    quan theo  ch¬ng tr×nh CEPT.   Nh÷ng vÊn    ®Ò kh¸c,®Ò     nghÞ  thùc hiÖn ®óng theo    tinh thÇn QuyÕt  ®Þnh  416/TM­§B  sè  ngµy 3/5/1996 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. Bé Th¬ng    m¹i th«ng b¸o    ®Ó Tæng   côc H¶i quan biÕt vµ    chØ  ®¹o    H¶i quan    c¸c®Þa ph¬ng  thèng nhÊt thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản