Công văn 1531/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Công văn 1531/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1531/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí - điện - điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1531/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n  c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc  ¶i q u a n  sè 1531/tchq­kttt  c ­ t h   n g µy  10 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   viÖc q u y Õt to¸n thu Õ   theo tû  lÖ n éi  Þ a  h o¸ c¸c s¶n p h È m ,  p h ô  tïng  ® n g µ n h  c¬ kh Ý  ­ ®i Ö n  ­ ®i Ö n  tö KÝnh   göi:C¸c    côc    h¶iquan  tØnh, thµnh    phè Ngµy 28/3/2003,Bé      TµichÝnh  ban hµnh  C«ng    2685  v¨n sè  TC/TCT   vÒ viÖc quyÕt    to¸n thuÕ theo    néi®Þa       tû lÖ    ho¸ c¸c s¶n phÈm, phô    tïng ngµnh  c¬ khÝ   ­®iÖn   ­®iÖn   tö.Tæng  côc    H¶i quan    yªu cÇu    c¸cCôc    H¶i quan  tØnh,  thµnh phè  iÓnkhaithùc hiÖn  tr       ngay mét  vÊn    thÓ  sau: sè  ®Ò cô  nh  1. Yªu    cÇu    c¸c Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  chøc  tæ  thùc hiÖn    viÖc  quyÕt    to¸nthuÕ  theo    néi®Þa          Æt   tû lÖ    ho¸ ®èi víi m c¸c hµng  khÝ    c¬  ­ ®iÖn    ­ ®iÖn      Æt   tö (trõm hµng  2  xe  b¸nh  g¾n  m¸y  ®éng  xe  b¸nh  vµ  c¬  2  g¾n m¸y  ®∙  cã híng dÉn  riªng)cho      c¸c doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu theo ®óng  chÝnh  s¸ch  quy ®Þnh  it¹ Th«ng   ªntÞch  176/1998/ lbtc­ tli   sè  tt t bcn­ ­ tchq ngµy    25/12/1998   vµ  Th«ng   ªntÞch  120/2000/ lbtc­ tli   sè  tt t bcn­ ­ tchq ngµy    25/12/2000 cña  ªnBé    li   TµichÝnh   C«ng    ­Bé  nghiÖp   ­Tæng  Côc    H¶iquan. 2. §èivíic¸c doanh          nghiÖp  nép  ®∙  b¸o  quyÕt    x¸c nhËn  c¸o  to¸ncã    cña  c¬  quan  KiÓm     to¸n®éc    lËp theo ®óng    quy ®Þnh  th×: 2.1.Thùc    hiÖn    thu thuÕ  nhËp  khÈu theo thuÕ    suÊtthuÕ    nhËp ¬ng  t øng  víitû lÖ        néi®Þa    ho¸ thùc tÕ  i c¸o quyÕt      t¹  b¸o    to¸ncña doanh  nghiÖp  nÕu    tû lÖ    néi®Þa   ho¸ thùc tÕ    kh«ng  thay ®æi  víi   néi®Þa    ®¨ng  vµ    so    lÖ    tû ho¸ ®∙  ký  ®∙  îc Bé  ®   C«ng  nghiÖp    x¸c nhËn  hoÆc     néi ®Þa   tû lÖ    ho¸ thùc  cã  tÕ  thay   ®æi  nhng  kh«ng  lµm  thay ® æi    møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu ¬ng  t øng    víi tû lÖ      néi®Þa     ®¨ng  ban  ho¸ ®∙  ký  ®Çu.  ThuÕ   suÊt thuÕ    nhËp  khÈu    ¸p dông  theo quy  ®Þnh  it¹ QuyÕt  ®Þnh  1944/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy  25/12/1998  Bé  tr ëng  TµichÝnh. Bé    2.2.Trêng  tû lÖ      hîp    néi®Þa    ho¸ thùc tÕ    thÊp  h¬n  víitû lÖ    so      néi®Þa   ho¸  ®¨ng  vµ  ® îc Bé  ®∙  ký  ®∙    C«ng  nghiÖp   x¸c nhËn dÉn  ®Õn  ph¶i¸p    dông  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  cao  h¬n  víi so   thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu ¬ng  t øng    víi tûlÖ      néi®Þa    ®¨ng  th× ph¶ithùc hiÖn      ho¸ ®∙  ký        truythu theo  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu ¬ng  t øng      néi®Þa    víi lÖ    tû ho¸ thùc tÕ.   Tû  néi®Þa    lÖ    ho¸ thùc tÕ  thuÕ    vµ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu ¬ng  t øng      víitû lÖ    néi®Þa    ho¸ thùc tÕ  t¹ ®iÓm     2.2 ® îc¸p dông    nªu    i 2.1 vµ        cho  n¨m    tµichÝnh  tiÕp theo.   2.3.Trêng      néi®Þa       hîp tû lÖ    ho¸ thùc tÕ      c¸c s¶n  phÈm,  phô    i tïngt¹  b¸o  c¸o quyÕt      to¸ncña  doanh  nghiÖp  cao h¬n    néi®Þa     tû lÖ    ho¸ ®¨ng  ®∙  îc ký  ®   Bé C«ng  nghiÖp   x¸c nhËn  dÉn  ®Õn  doanh  nghiÖp  îc ¸p  ®   dông  thuÕ  suÊt  thuÕ nhËp  khÈu  thÊp  h¬n  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu ¬ng  t øng      néi víitû lÖ    ®Þa    ®¨ng  nhng  ho¸ ®∙  ký  trong n¨m      tµichÝnh  doanh  nghiÖp  kh«ng    t¨ngthªm  linhkiÖn, chitiÕt,bé          phËn  thùc hiÖn      néi ®Þa   ho¸  víi®¨ng  th×  so    ký  kh«ng  thùc hiÖn  truy hoµn. LËp      ngay  danh  s¸ch c¸c  doanh  nghiÖp  nµy    göi Côc  ThuÕ  ®Þa   ph¬ng   n¬i qu¶n    lý doanh  nghiÖp  kÌm  theo  hå  nhËp  bé  s¬  khÈu  theo quy    ®Þnh, b¸o      c¸o quyÕt    to¸ncña  doanh  nghiÖp,ý   kiÕn    ®Ò xuÊt®Ó     c¬ 
  2. 2 quan  ThuÕ   chñ      tr×(c¬ quan    H¶i quan  phèihîp)tæ      chøc viÖc  kiÓm    traquyÕt  to¸ntheo ®óng        c¸cquy  ®Þnh. 3. §èivíic¸c doanh          nghiÖp  kh«ng  thùc hiÖn    nép b¸o  quyÕt    c¸o  to¸ncã  x¸c nhËn    cña  quan  c¬  kiÓm    to¸n®éc  theo  lËp  ®óng    qui®Þnh  it¹ Th«ng   ªn   tli   tÞch sè 176/1988/ lbtc­ tt t bcn­ ­ tchq   vµ sè 120/2000/ lbtc­ tt t bcn­ ­ tchq th× sÏ   kh«ng  îc¸p dông  ®     thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  theo    néi®Þa        tû lÖ    ho¸ ®èi víi c¸c l« hµng      nhËp khÈu  tiÕp theo  bÞ  lýtruythu  vµ  xö      thuÕ  nhËp  khÈu  theo  ®óng  thuÕ  suÊt quy    ®Þnh   t¹ BiÓu  i thuÕ nhËp  khÈu  c¸cchÕ  quy  vµ    ®é  ®Þnh  hiÖn hµnh. 4. Thùc    hiÖn    thu thuÕ nhËp  khÈu  theo thuÕ suÊt t  ¬ng øng      néi víi lÖ    tû ®Þa  ho¸ thÊp  nhÊt (thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu cao  nhÊt)®èi      êng    víic¸c tr hîp chØ  l¾p    r¸p®¬n  thuÇn hoÆc   chØ  dông    sö  c¸c s¶n phÈm,  phËn  bé  phô  (bao        b×,tµiliÖu qu¶ng    c¸o,s¸ch híng dÉn  dông) ®Ó       sö    s¶n xuÊt,l¾p      r¸ps¶n  phÈm  theo ®óng  quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm     4.3 môc    IIcña Th«ng   120/2000/ l ­ tsè  tt t btc­ bcn­ tchq. Tæng  côc    H¶i quan th«ng b¸o      ®Ó c¸c ®¬n  ® îc biÕt vµ  vÞ      khÈn  ¬ng  tr tr   iÓn khaithùc hiÖn      ngay theo ®óng  híng dÉn  i   t¹ C«ng    2685  v¨n sè  TC/TCT  ngµy 28/3/2003 Bé      TµichÝnh göikÌm)vµ  (     híng dÉn      t¹ C«ng    i v¨n nµy.  
Đồng bộ tài khoản