Công văn 1579/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
4
download

Công văn 1579/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1579/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng với dịch vụ công cộng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1579/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng côc thuÕ sè 1579 TCT/PCCS  ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2005 vÒ viÖc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Tæng   côc   ThuÕ   nhËn   ®îc   c«ng   v¨n   cña   mét   sè   doanh   nghiÖp hái vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi dÞch vô xóc   vµ vËn chuyÓn r¸c th¶i. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc ThuÕ cã ý   kiÕn nh sau: T¹i  ®iÓm  2 Th«ng  t  sè 84/2004/TT­BTC ngµy  18/8/2004  cña Bé Tµi chÝnh söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 120/2003/TT­ BTC   ngµy   12/12/2003   híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè  158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi  tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt söa ®æi,  bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng híng  dÉn: "2.  §iÓm  14, Môc  II, PhÇn  A vÒ ®èi  tîng kh«ng  chÞu  thuÕ GTGT ®èi víi dÞch vô vÖ sinh c«ng céng ®îc söa ®æi,  bæ sung nh sau: 14. DÞch vô c«ng céng nh vÖ sinh, tho¸t níc ®êng phè  bao   gåm   c¸c   ho¹t   ®éng   thu,   dän   xö   lý   r¸c   vµ   chÊt   phÕ  th¶i, tho¸t níc, xö lý níc th¶i cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  kh«ng  ph©n  biÖt nguån  kinh  phÝ chi tr¶. NÕu c¬ së kinh  doanh tËn dông chÊt phÕ th¶i ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm kh¸c  ®Ó b¸n th× c¸c s¶n phÈm nµy sÏ thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu  thuÕ   GTGT   theo   híng   dÉn   t¹i   Môc   II,   PhÇn   A   Th«ng   t  sè  120/2003/TT­BTC hoÆc chÞu thuÕ GTGT theo híng dÉn t¹i Môc  II,   PhÇn   B   Th«ng   t  sè   120/2003/TT­BTC.   Trêng   hîp   c¬   së  kinh doanh thùc hiÖn c¸c dÞch vô nh: lau dän, vÖ sinh v¨n  phßng cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n th× dÞch vô nµy thuéc ®èi  tîng chÞu thuÕ GTGT theo thuÕ suÊt 10% híng dÉn t¹i ®iÓm  3.27, Môc II, PhÇn B Th«ng t sè 120/2003/TT­BTC....." C¨n   cø   vµo   híng   dÉn   nªn   trªn,   dÞch   vô   xóc   vµ   vËn  chuyÓn r¸c th¶i cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng ph©n biÖt  nguån   kinh   phÝ   chi   tr¶   n»m   trong   dÞch   vô   vÖ   sinh   c«ng  céng nªn kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng;  dÞch vô lau dän, vÒ sinh v¨n phßng cho c¸c tæ chøc, c¸  nh©n ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 10%. Tæng côc ThuÕ tr¶ lêi ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng  ®îc   biÕt   vµ   híng   dÉn   doanh  nghiÖp  thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản