Công văn 1657/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
75
lượt xem
1
download

Công văn 1657/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1657/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm thuế nhà đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1657/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc   c ­ t thu Õ  sè 1657 tct/nv7  n g µ y 14 th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò  viÖc c h Ý n h  s¸ch  m i Ô n, gi¶ m  thu Õ   h µ,  Êt n ® KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  Kiªn  Giang Tr¶    lêiC«ng  sè  v¨n  184/CT­ KHNV  ngµy  29/4/2003 cña Côc thuÕ tØnh  KiªnGiang    chÝnh    háivÒ  s¸ch miÔn, gi¶m      thuÕ nhµ,®Êt      gia ®×nh    ®èi víihé    thuéc ®èi t      îng chÝnh  s¸ch x∙héi,       Tæng  côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  T¹i§iÓm       1b, Th«ng   71/2002/TT­ tsè  BTC  ngµy 19/8/2002 söa  æi, bæ   ®   sung Th«ng   83  t sè  TC/TCT  ngµy 7/10/1994 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thi hµnh  NghÞ  ®Þnh   94/CP  sè  ngµy 25/8/1994 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh     chi tiÕtthi     hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ  nhµ,®Êt    quy ®Þnh: “1.Söa    ®æi, bæ     sung mét  §iÓm   i sè  t¹ Môc  ­ Th«ng    83TC/TCT  IV    t sè  vÒ  gi¶m,miÔn    thuÕ nhµ,®Êt  sau:   nh  b.Thay    thÕ  §iÓm   b»ng  1c  ®iÓm   míinh  1c    sau: §Êt  cña    ë  gia ®×nh  ¬ng  th binh h¹ng    1/4,h¹ng    gia ®×nh    2/4;hé    liÖtsü  cã ngêi(th©n    nh©n      liÖtsü)®ang  îchëng  ®   chÕ  trî ®é    cÊp  cña  Nhµ    níchµng  th¸ng(theo quy      ®Þnh  i t¹ NghÞ    ®Þnh  5/CP  sè  ngµy 26/1/1994 vµ    NghÞ  ®Þnh  sè 6/CP  ngµy 21/1/1997  cña ChÝnh  phñ)..  .Nh÷ng  ®èi  äng  t nµy chØ   îc ®   miÔn  thuÕ mét    duy  n¬ië  nhÊt do    chÝnh  ®øng  . ” hä  tªn. . . C¨n  quy  cø  ®Þnh  trªnth×: nªu    ­ §Êt  cña  gia ®×nh  ¬ng  ë  hé    th binh h¹ng    1/4,2/4 nhng  ¬ng  th binh ®∙  chÕt  ¬ng  (th binh kh«ng    cßn ®øng    tªntrong sæ   khÈu      hé  gia ®×nh)  ®Êt  vµ  ë  cña  gia ®×nh    nhng  hé    liÖtsü  kh«ng cßn ngêi ® îc hëng      chÕ       ®é trîcÊp cña  Nhµ      nícth× kh«ng  thuéc diÖn  îcxÐt miÔn    ®     thuÕ  nhµ,®Êt.   ­ Trêng hîp ®èi  îng  ¬ng  t th binh  ngêi ® îc hëng  vµ      chÕ       ®é trîcÊp  cña  Nhµ    chung    khÈu    níc cã  sæ hé  gia ®×nh nhng  cha  do  hoÆc     mÑ hoÆc   th©n  nh©n  kh¸c ®øng      tªnchñ  th×  hé  ®Êt  cña  gia ®×nh  ¬ng  ë  hé    th binh h¹ng    1/4, 2/4 vµ  gia®×nh    cã    hé    liÖtsü  ngêi® îchëng      chÕ  trî ®é   cÊp cña  Nhµ    níccòng  thuéc ®èi t   îcxÐt miÔn     îng ®     thuÕ nhµ,®Êt    theo quy    ®Þnh. Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ tØnh Kiªn Giang    biÕt vµ    thùc  hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản