Công văn 1665/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
56
lượt xem
4
download

Công văn 1665/CP-KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1665/CP-KTTH của Chính phủ về việc tăng cường quản lý và giá tính thuế đối với xe máy, động cơ và phụ tùng xe máy nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1665/CP-KTTH của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña C h Ý n h  p h ñ  sè 1665/CP/KT T H   g µy  25 th¸ng 12  m  2002  n n¨ vÒ  viÖc t¨ng  cên g  q u ¶ n  lý ch Êt lîng vµ gi¸ tÝnh thu Õ  ® èi   xe m ¸ y,   víi   ®éng   c¬ vµ p h ô  tïng xe m ¸ y  n h Ë p  kh È u KÝnh   göi:­C¸c     Bé: C«ng nghiÖp, Giao    th«ng  vËn    t¶i,Khoa  häc  vµ  C«ng nghÖ,  Tµi chÝnh, KÕ       ho¹ch  §Çu ,Th¬ng  vµ  t  m¹i §Ó   iÓn  tr khai thùc    hiÖn  QuyÕt ®Þnh   147/2002/Q§­ sè  TTg  ngµy 25  th¸ng 10    n¨m  2002 cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ    chÕ   vÒ c¬  ®iÒu  hµnh  qu¶n    lý xuÊtnhËp    khÈu,s¶n    xuÊt,l¾p    haib¸nh    r¸pxe    g¾n  m¸y  phô      vµ  tïnggiai®o¹n  2003    ­ 2005,theo      ®Ò nghÞ  cña      c¸cBé, ngµnh  ªnquan  li   trong cuéc    häp ngµy  02 th¸ng 12    n¨m  2002  i t¹ V¨n phßng ChÝnh  phñ, Thñ íng    t ChÝnh  phñ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1­ ViÖc quy  ®Þnh    tiªuchuÈn  thuËtvµ  kü    chÊt l   m¸y  ®éng     îng xe  vµ  c¬, phô    m¸y    tïngxe  ®Ó lµm    qu¶n    c¨n cø  lýs¶n  xuÊt vµ u    l hµnh  trong nícph¶it      ­ ¬ng  ¬ng      ® víitiªuchuÈn cña      c¸cníctrong khu    vùc  phïhîp thùc tÕ  vµ        cña  ViÖt  Nam.  Giao  Khoa  Bé  häc, c«ng    nghÖ   m«i  êng  vµ  tr chñ    tr×,phèi hîp      víiBé  Giao th«ng vËn  , c«ng  t¶i Bé  nghiÖp  so¸tl¹ c¸c tiªuchuÈn, quy  rµ    i         ®Þnh  ®∙  ban hµnh    ®Ó söa  ®æi,bæ     sung  cho          phïhîp víi cÇu    yªu trªn®©y. 2­ VÒ     c«ng    t¸cqu¶n      lýtiªuchuÈn  thuËtvµ  kü    chÊt l   m¸y,®éng   îng xe    c¬  vµ  phô    m¸y: tïngxe  a) TÊt  xe  c¶  m¸y, ®éng  vµ    c¬  phô    m¸y  tïng xe  nhËp khÈu      tõ níc ngoµi  vµo      níc ta ®Òu   ph¶i® îc gi¸m      ®Þnh  chÊt l theo      vÒ   îng  c¸c tiªuchuÈn  quy  ®∙  ®Þnh  cña  Khoa  Bé  häc,c«ng    nghÖ.  C¨n  HiÖp  cø  ®Þnh thõa  nhËn  nhau  lÉn  vÒ kÕt qu¶    thö nghiÖm  chøng  vµ  nhËn  chÊtl    îng hµng      æi  ho¸ trao® gi÷a ViÖt     Nam         xuÊtkhÈu  m¸y  víi níccã  c¸c   xe  sang    Khoa  ta,Bé  häc  c«ng  vµ  nghÖ  chñ  ®éng  ®µm   ph¸n    víiphÝa    níc ngoµi®Ó   biÖn    cã  ph¸p kiÓm       tra,x¸c nhËn  vÒ  kü thuËt vµ    chÊt l c¸c m Æt    îng    hµng    íc khi nhËp  trªntr     khÈu  vµo ViÖt Nam,    kh«ng    ®Ó hµng    gi¶,hµng  kÐm   chÊtl    îng nhËp  khÈu vµo    nícta. Trícngµy  th¸ng 02    01    n¨m  2003,  Khoa   Bé  häc  c«ng  vµ  nghÖ  ban  hµnh  c¸cquy    ®Þnh, híng dÉn      thùc hiÖn  thÓ        cô  c¸cnéidung  trªn. nªu  b) C¨n  vµo  cø  quy ®Þnh  cña  Khoa  Bé  häc  C«ng  vµ  nghÖ, Tæng  côc  H¶i quan  chØ   îc lµm  ®   thñ tôc nhËp  khÈu cho c¸c    l« hµng  ®ñ   cã  c¸c    tiªu chuÈn  kü  vÒ  thuËtvµ    chÊtl    îng theo ®óng    quy ®Þnh  ® îcc«ng  ®∙    bè. c) Côc  §¨ng  kiÓm  ViÖt Nam   so¸t,chÊn  rµ    chØnh  c¸c quy ®Þnh,  quy  tr×nh cÊp  GiÊy chøng  nhËn  ®¨ng kiÓm   m¸y, chØ   îc cÊp  xe    ®   GiÊy chøng  nhËn  ®¨ng  kiÓm  cho nh÷ng  m¸y, ®éng  vµ  xe    c¬  phô    m¸y  tïng xe  xuÊt xëng    nÕu  ®¸p øng  c¸c tiªuchuÈn  kü  ®ñ      vÒ  thuËtvµ    chÊt l   ban   îng ®∙  hµnh, n©ng    cao tr¸chnhiÖm      c¸nh©n  cña kiÓm ®Þnh  viªn. d) Giao  Th¬ng      Bé  m¹ichØ  ®¹o   îng qu¶n    lùcl   lýthÞ  êng  tr kiÓm    lý tra,xö    nghiªm theo ®óng ph¸p luËt®èi      víinh÷ng  së  c¬  kinh doanh  m¸y  phô    xe  vµ  tïngxe    m¸y  c¸cs¶n  b¸n    phÈm  kh«ng ®¶m  b¶o    cÇu  c¸cyªu  chÊt l    îng theo quy 
  2. 2 ®Þnh  cña ph¸p      luËthiÖn  hµnh.§ång      thêikiÓm    lýnghiªm      êng  traxö    ®èi víitr hîp bu«n      Æt     b¸n c¸cm hµng  m¸y  phô    m¸y  xe  vµ  tïngxe  nhËp      lËu,trènthuÕ. 3­    §Ó ng¨n chÆn  t×nh tr¹nggian    lËn  thuÕ  vÒ  qua    gi¸nhËp khÈu, giao     Bé    Tµi chÝnh ban hµnh  quy ®Þnh  gi¸tèithiÓu  vÒ      tÝnh thuÕ nhËp khÈu   ®èi víixe    m¸y, ®éng  vµ    c¬  phô    m¸y    tïngxe  ®Ò thùc hiÖn    thèng nhÊt tõ ngµy      01  th¸ng01    n¨m  2003      trë®i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản