Công văn 1687/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
3
download

Công văn 1687/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1687/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc thuế môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1687/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  é  tµi b  ch Ý n h  ­  æ n g   ôc thu Õ   t c sè 1687tct/nv6  n g µ y  16 th¸ng 5 n¨ m   2003 v Ò  viÖc  thu Õ  m « n  b µi  ® èi   h é   víi kinh d o a n h  c¸ th Ó KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  T©y  Ninh Tr¶    lêiC«ng    64/CT­   v¨n sè  NV ngµy 21/1/2003 cña Côc thuÕ tØnh T©y   Ninh  viÖc  vÒ  ThuÕ  m«n        kinh doanh    bµi®èi víihé    c¸ thÓ;Tæng    côc  thuÕ cã  ý  kiÕn  sau: nh  ­ §èivíi kinh doanh  mét        hé    cã  giÊy chøng    nhËn ®¨ng  kinh doanh  îc ký    ®   phÐp kinh doanh    nhiÒu  ngµnh  nghÒ  kh¸cnhau      ghitronggiÊy phÐp.     ­ §èivíi       lÜnh  vùc    ho¹t®éng  VËn     t¶i nh©n; mét  kinh doanh    t   hé    c¸thÓ cã  tõ hai ph¬ng      tiÖn vËn          t¶itrëlªn,tù chÞu  tr¸chnhiÖm     ho¹t®éng    kinh doanh    cña m×nh. ­ §èi víihé        kinh doanh      c¸ thÓ  m¸y  cã  cÇy, m¸y    KoBe, m¸y    ñi,m¸y xóc  kh«ng  giÊy  cã  phÐp chøng nhËn ®¨ng  kinh doanh  ký    nhng thùc  cã    tÕ  ho¹t ®éng kinhdoanh.   C¶  tr ba  êng    hîp nªu    trªnmçi  kinh doanh    hé    c¸ thÓ  chØ    thu mét  m«n    bµi c¨n cø    vµo  møc    thu nhËp b×nh  qu©n hµng th¸ng. Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản