Công văn 1698/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
65
lượt xem
1
download

Công văn 1698/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1698/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc thông báo phát hành vé thu "phí quốc lộ lượt"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1698/TCT/AC của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ t æ n g  c ôc thu Õ  sè  c 1698 T C T/ A C   n g µy  16 th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò   viÖc th«ng  b¸o p h¸t  µ n h   h v Ð  thu  ph Ý  q u èc lé  “ lît” KÝnh   göi:Côc    ThuÕ     c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng. C¨n cø Th«ng t  sè 109/2002/TT­ BTC  ngµy 06/12/2002 cña Bé  Tµi  chÝnh  quy  ®Þnh  chÕ  thu,nép  qu¶n    dông  ®é    vµ  lýsö  phÝ  êng  vµ  ® bé  C«ng  v¨n sè    4269TC/TCT  ngµy 28/4/2003 cña  TµichÝnh  viÖc      Bé    vÒ  ph¸thµnh thu  phÝ  êng    ® bé; Tæng Côc ThuÕ  th«ng b¸o    ph¸thµnh  thu "PhÝ  vР   quèc   ît" lél   nh sau: I. Æ c  ®i Ó m  q u y  c¸ch:  § GiÊy        in:VÐ thu "PhÝ  quèc   ît" îcintrªngiÊy ® Æc   lél         ®   chñng,cã    phñ    c¸c sîiph¸tquang      mµu  xanh, ®á,    vµng; hoa  ch×m     v¨n  bãng    níc h×nh hoa thÞ 8  c¸nh ®èi xøng  ch÷      vµ  GTGT.   VÐ nÒn  hoa    v¨n mÇu   xanh  ® îcin4  vµ      mµu:    §á, hång,xanh,®en.     KÝch  ícvР th   (kÓ  cuèng  c¶  vÐ):07    26    cm x  cm,  ® îc®¸nh  thø    vР   sè  tù li     hiÖu    ªntôc,ký  tõAA/03­ trë®i    B    (c¸ctØnh  phÝa B¾c)  AA/03­     (c¸c vµ  N trë®i    tØnh  phÝa Nam), mçi xª rycã          1.000  quyÓn, mçi    quyÓn  50      cã  cã  sè,mçi sè  3  li . ªn Chøc n¨ng  cña tõng li   sau:Liªn1:Lu      ªnnh        t¹ cuèng;Liªn2:Giao  i       cho ngêi  nép  tiÒn;Liªn 3: KiÓm         so¸t.  Trªn li   cã      ªn2  in g¹ch  chÐo  mµu  hång, réng    0,5  cm     tõ gãc    trªnbªn  ph¶ixuèng    gãc    díibªn  ili   ® îc d¸n  tr¸  ªn3    ; tem  nh∙n næi      in theo kü    thuËtla­ kh«ng    de  gian ba    chiÒu   ®Ó chèng gi¶. VÐ     thu "PhÝ  quèc   ît" îcins½n  Önh     lél       ® m gi¸10.000  ®ång/vÐ/lt î. II.  Gi¸ b¸n, Þ a  ®i Ó m  giao n h Ë n:  ® 1.Gi¸b¸n:     VÐ   "PhÝ  thu  quèc   ît"lµ lo¹  chØ  lé l     i Ên  b¸n  tiÒn,gi¸b¸n  thu      thèng nhÊt  trªn toµn    quèc    lµ:7.500  ®ång/quyÓn.  PhÝ  ph¸t hµnh    iCôc    ®Ó l¹  ThuÕ     ¸p dông  theo  ®iÓm   C«ng    2738  2  v¨n sè  TCT/AC  ngµy  26/6/2000  cña Tæng  côc  ThuÕ. 2.§Þa    ®iÓm   giao nhËn:   Côc  ThuÕ  c¸c tØnh, thµnh    phè phÝa B¾c   Thõa  tõ  Thiªn HuÕ         trë ra nhËn  i t¹ Tæng  côc ThuÕ,  123  §óc, quËn  sè  Lß    Hai  Trng, thµnh  Bµ    phè  Hµ  Néi.
  2. 2 Côc ThuÕ     c¸c tØnh,thµnh    phè phÝa Nam     N½ng     tõ §µ  trëvµo  nhËn  i t¹  §¹idiÖn    Tæng  côc ThuÕ,  138  sè  NguyÔn ThÞ Minh  Khai,quËn      3, thµnh  phè  Hå ChÝ Minh.
  3. 3 III.Q u ¶ n  lý, ö  d ô n g:    s ViÖc   ph¸thµnh,sö    dông,qu¶n    thu "PhÝ    lývР   quèc   ît" îcthùc hiÖn  lél     ®   theo Th«ng   109/2002/TT­ t sè  BTC   ngµy  06/12/2002  cña  Tµi chÝnh  Bé    quy  ®Þnh  chÕ  thu,nép  qu¶n    dông  ®é    vµ  lýsö  phÝ  dông  êng  vµ  sö  ® bé  C«ng   v¨n sè 4269  TC/TCT  ngµy  28/4/2003  cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  ph¸thµnh      thu phÝ  êng    ® bé; QuyÕt  ®Þnh    sè: 30/2001/Q§­ BTC   ngµy  13/4/2001 cña  tr Bé  ­ ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban  hµnh  ChÕ   in,ph¸thµnh,qu¶n    dông  ®é        lý,sö  Ên chØ  thuÕ  QuyÕt  vµ  ®Þnh  246  sè  TCT/Q§/AC  ngµy  21/2/2002 cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc ThuÕ   viÖc  vÒ  ban  hµnh quy  tr×nh nghiÖp  in,qu¶n      vô    lý, sö dông      biªnlai thuÕ,thu phÝ, lÖ        phÝ, tiÒn ph¸t.      
Đồng bộ tài khoản