intTypePromotion=1

Công văn 1702/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Công văn 1702/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1702/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu NKD, sản xuất xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1702/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc h¶i quan sè 1702/TCHQ-KTTT ngµy 2 th¸ng 5 n¨m 2001 vÒ viÖc thùc hiÖn gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi nguyªn liÖu NKD, s¶n xuÊt XK KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 1999, Tæng côc H¶i quan ®· ban hµnh C«ng v¨n sè 3796/TCHQ-KTTT híng dÉn vÒ viÖc hoµn thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT ®èi víi nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng tiªu thô trong níc sau ®ã t×m ®îc thÞ trêng xuÊt khÈu, ®· thùc xuÊt khÈu s¶n phÈm ra níc ngoµi; C¨n cø quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh, Tæng côc H¶i quan híng dÉn söa ®æi nh sau: §èi víi c¸c trêng hîp nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng tiªu thô trong níc sau ®ã t×m ®îc thÞ trêng xuÊt khÈu, ®· thùc xuÊt khÈu s¶n phÈm ra níc ngoµi, ®· thùc hiÖn thu thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT kh©u nhËp khÈu, khi doanh nghiÖp thùc xuÊt khÈu s¶n phÈm ra níc ngoµi, yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ gi¶i quyÕt thñ tôc hoµn thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. VÒ thuÕ GTGT, c¸c ®¬n vÞ kh«ng ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ GTGT, thay vµo ®ã cã v¨n b¶n x¸c nhËn sè thuÕ GTGT doanh nghiÖp ®· nép ë kh©u nhËp khÈu cho sè nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu (lu ý ghi râ sè biªn lai thuÕ GTGT) vµ göi c¬ quan thuÕ néi ®Þa trùc tiÕp qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó trªn c¬ së ®ã c¬ quan thuÕ xem xÐt gi¶i quyÕt hoµn thuÕ hoÆc khÊu trõ thuÕ GTGT cho doanh nghiÖp. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2