intTypePromotion=1

Công văn 1783/TCHQ-KTTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Công văn 1783/TCHQ-KTTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1783/TCHQ-KTTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị, PTVT trong nước chưa sản xuất dược

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1783/TCHQ-KTTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 1783/TCHQ-KTTT ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2000 vÒ viÖc Xö lý thuÕ GTGT ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, PTVT trong níc cha s¶n xuÊt ®îc KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, Thµnh phè Sau khi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cã QuyÕt ®Þnh sè 214/1999/Q§-BKH ngµy 26/4/1999 vÒ viÖc: Ban hµnh Danh môc m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc, Tæng côc H¶i quan ®· cã c«ng v¨n sè 2392/TCHQ-KTTT ngµy 6/5/1999 ®Ó híng dÉn xö lý vÒ thuÕ GTGT. Qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ph¸t sinh mét sè vÊn ®Ò víng m¾c, Tæng côc H¶i quan ®· cã híng dÉn bæ sung. Nay sau khi ®· trao ®æi vµ thèng nhÊt víi c¸c Bé, Ngµnh vÒ mét sè víng m¾c cßn tån t¹i. Tæng côc H¶i quan tËp hîp c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan vÒ thuÕ GTGT ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc (bao gåm nh÷ng néi dung ®· híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 2392/TCHQ-KTTT, 4765/TCHQ-KTTT, 3420/TC/TCT ®Ó c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn thèng nhÊt nh sau: 1. ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng thuéc lo¹i trong n- íc cha s¶n xuÊt ®îc mµ ®¬n vÞ nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh (kÓ c¶ ®¬n vÞ tróng thÇu nhËp khÈu cung cÊp cho dù ¸n hoÆc ®¬n vÞ nhËp khÈu uû th¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh nhËp khÈu ®Ó cho c¸c dù ¸n ®Çu t thuª) thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. §¬n vÞ nhËp khÈu ph¶i xuÊt tr×nh c¸c hå s¬ sau: a. Hîp ®ång nhËp khÈu (nÕu nhËp khÈu trùc tiÕp). - Hîp ®ång nhËp khÈu ký víi bªn níc ngoµi vµ: + Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu (nÕu nhËp khÈu uû th¸c). + GiÊy b¸o tróng thÇu (nÕu nhËp khÈu ®Ó cung cÊp cho dù ¸n tróng thÇu). + Hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh (nÕu C«ng ty cho thuª tµi chÝnh nhËp khÈu ®Ó cho dù ¸n ®Çu t thuª). b. ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng kh«ng thuéc Danh môc c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 214/1999/Q§/BKH ngµy 26/4/1999 vµ c¸c v¨n b¶n söa ®æi sè 3836 BKH/CN ngµy 16/6/1999 vµ sè 1284 BKH/CN ngµy 8/3/2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. c. X¸c nhËn thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña chñ ®¬n vÞ sö dông tµi s¶n nhËp khÈu. 2. Trêng hîp c¬ së nhËp khÈu d©y chuyÓn m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ång bé thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT, nhng trong d©y chuyÒn thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ång bé ®ã cã c¶ lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc (kÓ c¶ m¸y ®ã lµ m¸y chÝnh) th× vÉn kh«ng tÝnh thuÕ GTGT cho c¶ d©y chuyÒn thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ång bé ®ã. VÒ mÆt thñ tôc x¸c ®Þnh l« hµng nhËp khÈu lµ d©y chuyÒn m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ång bé, vÉn tu©n theo c¸c
  2. 2 quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc III, phÇn A Th«ng t sè 37/1999/TT/BTC ngµy 7/4/1999 cña Bé Tµi chÝnh. 3. VÒ viÖc ph©n cÊp x¸c nhËn khi cã sù kh«ng thèng nhÊt víi Danh môc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 214/1999/Q§-BKH; Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®· uû quyÒn cho c¸c Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t ®Þa ph¬ng xö lý c¸c víng m¾c, nh vËy trong trêng hîp c¬ quan H¶i quan ph¸t hiÖn quy ®Þnh cña Danh môc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 214/1999/Q§- BKH cha râ rµng hoÆc kh«ng phï hîp thùc tÕ hoÆc cã ý kiÕn kh¸c, do ®ã kh«ng x¸c ®Þnh ®îc mÆt hµng nhËp khÈu cã thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hay kh«ng th× c¨n cø ý kiÕn cña Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t ®Þa ph¬ng ®Ó gi¶i quyÕt. Trêng hîp kh«ng thèng nhÊt ý kiÕn th× b¸o c¸o Tæng côc H¶i quan ®Ó xö lý tiÕp. 4. Ngoµi ra ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t, ph¬ng tiÖn vËn t¶i nhËp khÈu cho c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn ODA th× thùc hiÖn theo c¸c híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 8131/TCHQ-KTTT ngµy 30/12/1999 vµ 1643/TCHQ-KTTT ngµy 18/4/2000 cña Tæng côc H¶i quan. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2