Công văn 1795/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Tu Kevin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
98
lượt xem
20
download

Công văn 1795/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1795/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn Hợp phần 3 Dự án Quản lý rủi ro thiên tai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1795/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1795/TTg-QHQT V/v Sử dụng kinh phí khắc Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007 phục hậu quả thiên tai từ nguồn Hợp phần 3 Dự án Quản lý rủi ro thiên tai Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Bình. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 15760/BTC-TCĐN ngày 08 tháng 11 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý trích 160 tỉ đồng Việt Nam (tương đương 10 triệu USD) thuộc Hợp phần 3 Dự án Quản lý rủi ro thiên tai, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) để hỗ trợ các tỉnh đầu tư các dự án khắc phục hậu quả thiên tai về cơ sở hạ tầng, như sau: - Thanh Hóa: 42 tỉ đồng, Hà Tĩnh: 39 tỉ đồng, Nghệ An: 30 tỉ đồng, Ninh Bình: 27 tỉ đồng, và Quảng Bình: 22 tỉ đồng. - Số ngân sách trên được tính trong nguồn vốn vay ngoài nước để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước, dự kiến sẽ giải ngân trong hai năm 2007 và 2008. Trong đó, đối với năm 2007 sẽ hạch toán vào dự phòng chi theo lĩnh vực của Ngân sách Trung ương (chi khác), tối đa là 112 tỉ đồng, tùy theo tiến độ giải ngân. 2. Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan thống nhất với phía WB để xem xét, quyết định danh mục cụ thể các tiểu dự án theo quy định; Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các tiểu dự án theo đúng nguyên tắc của Hiệp định Tín dụng Phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và các quy định hiện hành trong nước./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c); - PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, (Đã ký) các Vụ: TH, ĐP, NN, Website CP; - Lưu: VT,QHQT (3).20 Nguyễn Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản