Công văn 1860/TCT/TS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
28
lượt xem
2
download

Công văn 1860/TCT/TS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1860/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc tỷ lệ (%) chất lượng còn lại làm căn cứ tính, thu lệ phí trước bạ tài sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1860/TCT/TS của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n  cña Bé TµI chÝnh ­ Tæng côc ThuÕ  sè 1860 TCT/TS  ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2005 vÒ viÖc tû lÖ (%) chÊt lîng  cßn l¹i lµm c¨n cø tÝnh, thu LPTB tµi s¶n   KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch hÖ thèng ThuÕ ®Õn n¨m   2010, Tæng côc ThuÕ ®ang dù th¶o tr×nh Bé Tµi chÝnh Th«ng   t  söa   ®æi,   bæ   sung   Th«ng   t  sè   28/2000/TT­BTC   ngµy  18/4/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh  sè 176/1999/N§­CP ngµy 21/12/1999 cña ChÝnh phñ vÒ lÖ phÝ   tríc b¹ (LPTB). Nh»m ®¸p øng yªu cÇu c¶i c¸ch hµnh chÝnh   theo   chØ   ®¹o   cña   ChÝnh   phñ   vµ   Bé   Tµi   chÝnh,   mét   trong   nh÷ng vÊn ®Ò söa ®æi lÇn nµy lµ b∙i bá viÖc c¸n bé ThuÕ   kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt lîng cßn l¹i cña tµi s¶n. C¬ quan   ThuÕ c¨n cø tû lÖ ®∙ quy ®Þnh vµ c¸c yÕu tè kh¸c cã t¹i   hå s¬ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n tríc b¹. Tæng côc ThuÕ  dù kiÕn nguyªn t¾c ¸p dông tû lÖ nh sau: 1. C¨n cø gi¸ trÞ tµi s¶n míi 100% cïng lo¹i (®èi víi  nhµ c¨n cø gi¸ trÞ nhµ x©y míi cïng cÊp) t¹i thêi ®iÓm  tríc b¹, n¨m s¶n xuÊt (®èi víi nhµ c¨n cø n¨m hoµn c«ng  hoÆc n¨m nhËn chuyÓn nhîng) vµ thêi ®iÓm tríc b¹ ®Ó x¸c  ®Þnh tû lÖ chÊt lîng cßn l¹i vµ gi¸ trÞ tµi s¶n tríc b¹  theo nguyªn t¾c sau: Gi¸ trÞ  = Gi¸ trÞ tµi s¶n  x Tû lÖ chÊt lîng  tµi s¶n  míi cïng lo¹i t¹i  cßn l¹i cña tµi  tríc b¹ thêi ®iÓm tríc b¹ s¶n tríc b¹ a. Tû lÖ chÊt lîng cßn l¹i ®èi víi tµi s¶n lµ ph¬ng  tiÖn giao th«ng (bao gåm: «t«, xe m¸y, tµu, thuyÒn): thêi ®iÓm tríc b¹ tû lÖ chÊt lîng cßn l¹i (theo n¨m s¶n xuÊt) Tµi s¶n  Tµi s¶n ®∙ qua sö  míi dông khi nhËp khÈu a. §¨ng ký lÇn ®Çu 100% b.   §¨ng   ký   tõ   lÇn   thø  85% hai   trë   ®i   trong   kho¶ng  thêi gian: ­ Trong hai n¨m ®Çu 95% ­ Tõ n¨m thø ba ®Õn n¨m  80%
  2. 2 thø n¨m 60% ­ Tõ n¨m thø s¸u ®Õn n¨m  40% thø mêi ­ Tõ n¨m thø mêi mét trë  ®i b. Tû lÖ chÊt lîng cßn l¹i ®èi víi tµi s¶n lµ nhµ: thêi ®iÓm tríc b¹ tû lÖ chÊt lîng cßn l¹i (theo n¨m hoµn c«ng) Nhµ x©y dùng  Nhµ ®∙ qua sö  míi dông  a. §¨ng ký lÇn ®Çu 100% 95% b.   §¨ng   ký   tõ   lÇn   thø  hai  trë ®i  trong  kho¶ng  thêi   gian     (tuú   theo  thêi   h¹n   sö   dông   hoÆc  tuæi   thä   quy   ®Þnh   cña  tõng cÊp nhµ): ­   Trong   mêi   phÇn   tr¨m  90% 85% (10%)   thêi   h¹n   sö   dông  ®Çu tiªn ­   Tõ   11%   ®Õn   25%   thêi  80% 75% h¹n sö dông  ­   Tõ   26%   ®Õn   50%   thêi  60% 55% h¹n sö dông  ­   Trªn   50%   thêi   h¹n   sö  40% 40% dông  * Trêng hîp nhµ ®∙ qua sö dông x¸c ®Þnh ®îc n¨m hoµn  c«ng th× khi ®¨ng ký lÇn ®Çu ®îc ¸p dông tû lÖ chÊt lîng  cßn l¹i t¬ng øng kho¶ng thêi h¹n sö dông nh  khi ®¨ng ký  tõ lÇn thø hai trë ®i ®èi víi nhµ x©y dùng míi. * Trêng hîp nhµ ®∙ qua sö dông kh«ng x¸c ®Þnh ®îc n¨m  hoµn c«ng th× ngµy mua, nhËn, thõa kÕ, tÆng, cho ®îc x¸c  ®Þnh lµ ngµy hoµn c«ng. VÝ   dô:   Nhµ   cÊp   1   ®îc   hoµn   c«ng   n¨m   1990.   Theo   quy  ®Þnh hiÖn hµnh th× thêi h¹n sö dông cña nhµ cÊp 1 lµ 100  n¨m. N¨m 2005, tæ chøc, c¸ nh©n ®ang sö dông nhµ ®¨ng ký  (hoÆc ®¨ng ký l¹i) quyÒn së h÷u th× ¸p dông tû lÖ chÊt l­ îng cßn l¹i lµ 80% (kho¶ng thêi gian tõ 11% ®Õn 25% thêi  h¹n sö dông) gi¸ trÞ nhµ x©y míi cïng cÊp t¹i thêi ®iÓm  n¨m 2005 khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nhµ tríc b¹. §Ò nghÞ Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè tham gia ý kiÕn  b»ng v¨n b¶n vµ göi vÒ Tæng côc ThuÕ tríc ngµy 30/6/2005  ®Ó tæng hîp.
  3. 3 Tæng côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh  phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản