intTypePromotion=1

Công văn 1896/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
4
download

Công văn 1896/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1896/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt truy thu xe chuyển đổi công năng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1896/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 1896/TCHQ-KTTT ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2001 vÒ viÖc Gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt truy thu xe chuyÓn ®æi c«ng n¨ng KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan cã C«ng v¨n 6065/TCHQ-KTTT ngµy 28/12/2000 h- íng dÉn viÖc ¸p gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt truy thu ®èi víi xe «t« t¶i cã kiÓn d¸ng xe du lÞch chuyÓn ®æi c«ng n¨ng thµnh xe chë kh¸ch. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét sè Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng cßn víng m¾c, sau khi trao ®æi thèng nhÊt ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh (t¹i C«ng v¨n sè 3672 TC/TCT ngµy 20/04/2001), Tæng côc H¶i quan híng dÉn bæ sung nh sau: "§èi c¸c trêng hîp bÞ truy thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt mµ ®· nép mét phÇn thuÕ truy thu theo ®óng quy ®Þnh vµ thêi gian th«ng b¸o cña H¶i quan th× cho phÐp tÝnh l¹i sè thuÕ truy thu theo C«ng v¨n sè 5214 TC/TCT ngµy 14/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh. Sè thuÕ ®· nép nÕu cao h¬n so víi sè thuÕ tÝnh l¹i theo C«ng v¨n 5214 TC/TCT nªu trªn sÏ kh«ng ®îc hoµn l¹i". Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2