Công văn 1949/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
26
lượt xem
1
download

Công văn 1949/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy 2001 của 23 doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1949/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc h¶i quan sè 1949/TCHQ-KTTT ngµy 02 th¸ng 05 n¨m 2003 vÒ viÖc thùc hiÖn thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn xe 02 b¸nh g¾n m¸y 2001 cña 23 doanh nghiÖp KÝnh göi: - C¸c Côc h¶i quan tØnh, thµnh phè Ngµy 14/04/2003 Thñ tíng ChÝnh phñ cã C«ng v¨n sè 348/CP-KTTH chØ ®¹o vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y n¨m 2001. Tæng côc H¶i quan híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. Tríc ®©y t¹i ®iÓm 3 C«ng v¨n sè 3456/TCHQ-KTTT ngµy 23/07/2002 híng dÉn thùc hiÖn truy thu thuÕ theo Th«ng b¸o sè 99/TB-VPCP ngµy 06/06/2002 cña 23 doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y (nªu t¹i th«ng b¸o kÌm theo C«ng v¨n sè 5775/TCHQ-VP cña Tæng côc h¶i quan sao lôc C«ng v¨n sè 5366/CV-CNCL ngµy 17/12/2001 cña Bé C«ng nghiÖp): Thùc hiÖn truy thu thuÕ nhËp khÈu theo møc thuÕ suÊt nhËp khÈu 60% (s¸u m¬i phÇn tr¨m) ®èi víi bé linh kiÖn xe hai b¸nh g¾n m¸y nhËp khÈu cã tê khai hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu nép cho c¬ quan h¶i quan tõ ngµy 01/10/2001 ®Õn 31/12/2001. Nay tÝnh l¹i trªn c¬ së møc thuÕ suÊt theo th«ng b¸o cña Tæng côc ThuÕ (Bé Tµi chÝnh) vÒ quyÕt to¸n tû lÖ néi ®Þa ho¸ xe g¾n m¸y hai b¸nh n¨m 2001 (trõ sè lîng bé linh kiÖn nhËp khÈu vît c«ng suÊt). 2. Yªu cÇu Côc c¸c tØnh, thµnh phè khÈn tr¬ng th«ng b¸o c¸c doanh nghiÖp ®Õn ®Ó thùc hiÖn døt ®iÓm viÖc quyÕt to¸n thuÕ tríc ngµy 15/05/2003.
Đồng bộ tài khoản