Công văn 195/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế quy định

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
3
download

Công văn 195/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 195/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế quy định về mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 195/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế quy định

  1. C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh ­ tæng côc thuÕ sè 195 TCT/DNNN  ngµy 17 th¸ng 1 n¨m 2005 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ  tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi « t« KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   8,   §iÒu   1   LuËt   söa   ®æi,   bæ  sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (TT§B)  sè 08/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, §iÒu  16, Ch¬ng IV NghÞ ®Þnh sè 149/2003/N§­CP ngµy 4/12/2003  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ TT§B  vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ TT§B. Bé Tµi chÝnh còng ®∙ ban hµnh Th«ng t sè 119/2003/TT­ BTC   ngµy   12/12/2003   híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè  149/2003/N§­CP (nªu trªn, trong ®ã, t¹i ®iÓm 1.b, PhÇn §  híng dÉn vÒ viÖc gi¶m thuÕ TT§B ®èi víi s¶n xuÊt l¾p r¸p  « t« ®∙ quy ®Þnh vÒ møc thuÕ suÊt thuÕ TT§B ph¶i nép ®èi  víi   «   t«   s¶n   xuÊt,   l¾p   r¸p   trong   níc   ¸p   dông   tõ  01/01/2005 ®Õn 31/12/2005 nh sau: ­ ¤ t« tõ 5 chç ngåi trë xuèng: thuÕ   suÊt  thuÕ TT§B lµ 40% ­ ¤ t« tõ 6 ®Õn 15 chç ngåi: thuÕ   suÊt   thuÕ  TT§B lµ 25% ­ ¤ t« tõ 16 ®Õn díi 24 chç ngåi: thuÕ   suÊt   thuÕ  TT§B lµ 12,5% Tæng   côc   ThuÕ   th«ng   b¸o   ®Ó   c¸c   Côc   thuÕ   c¸c   tØnh,  thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản