intTypePromotion=1

Công văn 199/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Công văn 199/CP-KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 199/CP-KTTH của Chính phủ về việc thuế đối với ôtô mua trong nước cho dự án ODA không hoàn lại, viện trợ nhân đạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 199/CP-KTTH của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña C h Ý n h  p h ñ  sè 199 C P­K T T H   n g µ y  25 th¸ng 02 n¨ m  2002 vÒ   viÖc thu Õ  ® èi víi  « t«  u a  trong n íc m c h o  d ù  ¸n  D A   h« n g  h o µ n    viÖ n  trî h © n  ®¹o O k l¹i,  n KÝnh      göi:­C¸c    quan  Bé, c¬  ngang    quan  bé,c¬  thuéc ChÝnh    phñ, ­Uû    ban nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  ­C¬    quan Trung ¬ng cña    c¸c®oµn thÓ. XÐt    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng    TµichÝnh,Th¬ng    c¸cBé      M¹i,C«ng  nghiÖp,   KÕ  ho¹ch  §Çu   vµ  vµ  t Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  H¶i quan    vÒ viÖc  lý xö    thuÕ ®èi    «    víixe  t« mua   trong    níc cña  ¸n  dù  ODA   kh«ng  hoµn  i viÖn    l¹   , trî nh©n  ®¹o.TiÕp    theo  kiÕn  ý  chØ ®¹o  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ c«ng      v¨n sè  463CP/KTTH  ngµy  5­ 29­ 2001,Thñ íng ChÝnh    t   phñ cã  kiÕn nh    ý    sau: 1­ C¸c ch¬ng  tr×nh,dù  sö    ¸n  dông  nguån  trîph¸ttr   hç      iÓn chÝnh  thøc  (ODA)    díih×nh  thøc viÖn      trî kh«ng hoµn  ic¸cch¬ng  l¹    ; tr×nh,dù        ¸n,c¸ckho¶n  viÖn    trîcña    chøc    c¸ctæ  phiChÝnh  phñ    nícngoµidíi     h×nh  thøc viÖn      trîkh«ng  hoµn  iviÖn    l¹  , trînh©n  ®¹o  c¬  do  quan  thÈm  cã  quyÒn   phª duyÖt mua  t« t¹ «     i cöa hµng  b¸n hµng  miÔn  thuÕ    dông  ®Ó sö  cho  ¸n,® îc miÔn  dù      thuÕ  nhËp  khÈu, thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng,thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt(nÕu      cã).NÕu   dông  sö  «  t« saimôc      ®Ých  ph¶ibÞ      th×    truythu thuÕ  nhËp khÈu, thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng,  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt(nÕu    cã). C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt,l¾p    t« b¸n    r¸p «    cho cöa hµng miÔn thuÕ  ® îchëng  ®∙ivÒ    u    thuÕ  theo quy ®Þnh cña  LuËt thuÕ    hiÖn  hµnh      ®èi víixuÊt  khÈu. Bé    KÕ ho¹ch  §Çu   vµ  t chñ    tr× phèi hîp      li     víic¸c Bé  ªnquan nghiªn cøu    x©y dùng chÕ ®é, ®Þnh møc  «    îcmua  xe  t«®   miÔn  thuÕ        phïhîp víitõng  i lo¹  h×nh,quy      m« cña    c¸cch¬ng  tr×nh,dù    ¸n. Bé    TµichÝnh phèihîp víi   quan  ªnquan        c¬  c¸c li   híng dÉn    viÖc  mua  «  xe  t«cña      c¸cch¬ng tr×nh,dù          ¸n t¹ c¸ccöa  i hµng    b¸n hµng miÔn thuÕ. 2­      §èivíinhµ  thÇu    níc ngoµithùc hiÖn        thic«ng    c¸c c«ng tr×nh cña    ch­ ¬ng tr×nh,dù    dông    ¸n sö  nguån ODA, nÕu  nhËp  khÈu  «    xe  t« thuéc ®èi t      îng chÞu thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt ph¶inép      thuÕ theo LuËt ®Þnh,    kh«ng    ¸p dông  h×nh thøc t¹m    nhËp    t¸ xuÊt. i 3­ Bé    C«ng  qu¶n    an  lýviÖc cÊp ®¨ng  xe  t« cho    ¸n sö  ký  «    c¸c dù    dông  vèn  ODA,  viÖn    trîkh«ng  hoµnl¹   iviÖn    , trînh©n ®¹o  theo ®óng   îng.   ®èi t 4­ Bé      Tµi chÝnh, Bé      KÕ ho¹ch  §Çu   c¸c c¬  vµ  tvµ    quan  ªnquan  v¨n li   cã    b¶n  híng dÉn    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2