intTypePromotion=1

Công văn 1998-TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
3
download

Công văn 1998-TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1998-TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhập khẩu thiết bị trò chơi con ếch nhảy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1998-TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ sè 1998 TCT/NV3 ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 2001 vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu thiÕt bÞ trß ch¬i con Õch nh¶y KÝnh göi: Tæng côc H¶i quan Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 847/TCHQ-KTTT ngµy 6/03/2001 cña Tæng côc H¶i quan vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu thiÕt bÞ trß ch¬i con Õch nh¶y, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; Th«ng t sè 37/1999/TT-BTC ngµy 07/04/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn c¸ch ph©n lo¹i hµng ho¸ theo Danh môc BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu; Tham kh¶o Danh môc hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña Héi ®ång hîp t¸c H¶i quan thÕ giíi; Tham kh¶o ý kiÕn tham gia cña Tæng côc thèng kª t¹i C«ng v¨n sè 272 TCTK/TMGC ngµy 10/05/2001, th×: MÆt hµng thiÕt bÞ trß ch¬i con Õch nh¶y, thuéc Ch¬ng 95, nhãm 9508, m· sè 95080000, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 5% (n¨m phÇn tr¨m). Tæng côc thuÕ tr¶ lêi ®Ó Tæng côc H¶i quan ®îc biÕt vµ híng dÉn thùc hiÖn thèng nhÊt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2