Công văn 2060/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Công văn 2060/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2060/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2060/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA Bé TµI CHÝNH - TæNG CôC THUÕ Sè 2060/TCT/TNCN NGµY 08 TH¸NG 7 N¡M 2004 VÒ VIÖC TRIÓN KHAI THùC HIÖN PH¸P LÖNH THUÕ THU NHËP VíI NG¦êI Cã THU NHËP CAO KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ®· cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/7/2004. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh söa ®æi trong khi cha cã NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh, Tæng côc thuÕ yªu cÇu c¸c Côc thuÕ thùc hiÖn ngay mét sè c«ng viÖc sau: 1. Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc (c¬ quan chi tr¶ thu nhËp) cã chi tr¶ thu nhËp cho c¸ nh©n thùc hiÖn kª khai khÊu trõ t¹i nguån theo BiÓu thuÕ míi t¹i BiÓu thuÕ söa ®æi tõ 01/7/2004 nh sau: - §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh c t¹i ViÖt Nam: §¬n vÞ: 1000® BË Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng/ngêi ThuÕ suÊt (%) c 1 §Õn 5.000 0 2 Trªn 5.000 ®Õn 15.000 10 3 Trªn 15.000 ®Õn 25.000 20 4 Trªn 25.000 ®Õn 40.000 30 5 Trªn 40.000 40 - §èi víi ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam vµ c«ng d©n ViÖt Nam lao ®éng, c«ng t¸c ë níc ngoµi: §¬n vÞ: 1000® BËc Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng/ngêi ThuÕ suÊt (%) 1 §Õn 8.000 0 2 Trªn 8.000 ®Õn 20.000 10 3 Trªn 20.000 ®Õn 50.000 20 4 Trªn 50.000 ®Õn 80.000 30 5 Trªn 80.000 40 2. §èi víi c¸c kho¶n chi tr¶ cho c¸c c¸ nh©n v·ng lai, hoÆc c¸ nh©n chØ ký hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n th× c¬ quan chi tr¶ thu nhËp thùc hiÖn t¹m khÊu trõ 10% thuÕ thu nhËp ®èi víi kho¶n tiÒn chi tr¶ cho c¸ nh©n mçi lÇn tõ 300.000 ®ång trë lªn. ViÖc t¹m khÊu trõ vÉn thùc hiÖn nh híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 10592/TC/TCT ngµy 01/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh.
  2. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc thuÕ biÕt vµ thùc hiÖn./.
Đồng bộ tài khoản