Công văn 2090/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Công văn 2090/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2090/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc triển khai thực hiện giảm thuế cho hàng hoá của Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2090/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   B th¬ n g  m ¹i sè 2090/T M­X N K  n g µ y 21 th¸ng  n¨ m  2001 v Ò  viÖc  8  triÓn k hai thùc hi Ö n   gi¶ m  thu Õ   ch o  h µ n g  h o¸  ña L µ o c KÝnh     TµichÝnh göi: Bé    ­ ­Tæng    côc    H¶i quan Tr¶    lêiC«ng v¨n  3585/TCHQ­KTTT   sè  ngµy 20/8/2001 cña Tæng  côc  H¶i quan  dù    vÒ  th¶o Th«ng   ªntÞch    tli   híng dÉn    gi¶m thuÕ cho hµng    ho¸ cña  Lµo,Bé    Th¬ng    ý  m¹icã  kiÕn  sau: nh  Tho¶  thuËn  Cöa  vÒ   Lß  viÖc    t¹o ®iÒu  kiÖn thuËn    lî cho  i ngêi,ph¬ng    tiÖn vµ    hµng    ho¸ qua        l¹ biªngií gi÷a hainíc®∙  îcChÝnh  i i       ®   phñ  ViÖt Nam     vµ  ChÝnh  phñ  Lµo  tõ  ký  th¸ng 8/1999. Ngay      sau  ®ã, phÝa  Lµo  thùc  ®∙  hiÖn  cam  kÕt  gi¶m  thuÕ cho  hµng ho¸ ViÖt Nam     nhËp  khÈu vµo  Lµo    mµ kh«ng  yªu cÇu  thªm ®iÒu  kiÖn    g×. Trong    khi®ã,  nh÷ng  do  khã kh¨n trong c«ng        t¸c qu¶n    lý,phÝa  ViÖtNam     vÉn  cha  iÓnkhaithùc hiÖn  îccam  tr       ®   kÕt nµy. XuÊt      ph¸ttõ quan    hÖ h÷u  nghÞ  Æc   ® biÖtViÖt Nam         ­ Lµo  chñ  ¬ng  vµ  tr t¨ng cêng    quan    ¬ng      hÖ th m¹i víiLµo, Bé    Th¬ng     m¹i ®Ò nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan  thèng nhÊt    víinh÷ng nguyªn  t¾c cña  th¶o  dù  Th«ng   li   t ªntÞch  (kÌm  theo C«ng    7324  v¨n sè  TC/TCT  ngµy 2/8/2001 cña  Tµi chÝnh) ®∙  îcBé  Bé      ®   Th¬ng    Bé    m¹ivµ  TµichÝnh  nhÊt trÝ®Ó       sím  chÝnh  thøc ban    hµnh Th«ng  th­ íng dÉn    thùc hiÖn.   VÒ   nh÷ng vÊn    ªnquan  ®Ò li   nÕu  i t¹ C«ng    3585/TCHQ­KTTT    v¨n sè  dÉn  trªn cña    Tæng  côc H¶i quan, tiÕp    theo C«ng v¨n  1603/TM­XNK   sè  ngµy  3/7/2001,Bé    Th¬ng    ý  m¹icã  kiÕn  sau: nh  1. Do     yªu  cÇu  cña  phÝa  ViÖt Nam,  Th¬ng      Bé  m¹i Lµo  chÊp  ®∙  nhËn  tho¶ thuËn  l hµng  sè îng  ho¸ cña  Lµo  îc hëng  ®∙ithuÕ  ®   u    hµng  n¨m  cÊp  vµ  giÊy    x¸c nhËn  hµng    ho¸ thuéc ch¬ng    tr×nh hëng  ®∙ithuÕ    u    theo Tho¶ thuËn  gi÷a    hai ChÝnh  phñ   ®Ó lµm  c¨n  gi¶iquyÕt  cø    thñ    tôc gi¶m  thuÕ  cho hµng  ho¸ cña    Lµo    khinhËp  khÈu vµo  ViÖt Nam.  vËy,tr   ¾t, ®Ò     V×    ícm   nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan    cam   c¨n cø  kÕt    trªn®©y   cña  Th¬ng    Bé  m¹i Lµo      ®Ó gi¶iquyÕt  thñ    tôc gi¶m  thuÕ, kh«ng    yªu cÇu  thªm    c¸c ®iÒu  kiÖn kh¸c.Trong      qu¸ tr×nh  thùc hiÖn,nÕu        ph¸tsinh t×nh    tr¹ngphÝa    Lµo  cÊp  giÊy    x¸c nhËn      l vîtqu¸ sè ­ îng ®∙    tho¶ thuËn,Bé      Th¬ng     m¹isÏlµm  viÖc  thÓ    Th¬ng    cô  víiBé  m¹iLµo    ®Ó kh¾c  phôc. §Ó     t¹o ®iÒu kiÖn thuËn    lî cho  quan    i c¬  h¶i quan trong qu¸ tr×nh    gi¶i quyÕt      Th¬ng      thñ tôc,Bé  m¹i ®Ò nghÞ  Khæ   trong PhÇn  I bá  2    II cña  th¶o  dù  Th«ng   ªntÞch. tli   2. VÒ     giÊy chøng  nhËn  xuÊt xø: ý      kiÕn  cña  Th¬ng    viÖc  Bé  m¹i vÒ  sö  dông  mÉu  C/O  riªng nªu  iC«ng    t¹  v¨n  2788/TM­XNK   sè  ngµy  21/7/2000    lµ biÖn ph¸p    ®Ò xuÊt khicha  ph¬ng  phÝa      cã  ¸n  Lµo cÊp giÊy    x¸c nhËn hµng  ho¸ thuéc ch¬ng      tr×nh hëng  ®∙ithuÕ    u    theo Tho¶    thuËn gi÷a haiChÝnh      phñ. XÐt  thùc tÕ  l vµ        sè îng  trÞ gi¸hµng    ho¸ cña  Lµo thuéc diÖn hëng  ®∙i u    thuÕ    khi nhËp  khÈu vµo ViÖt Nam     theo Tho¶  thuËn Cöu  kh«ng    Lß  lín,Bé  Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ  Tµi chÝnh  Tæng   Bé    vµ  côc  H¶i quan xem  xÐt ®iÒu 
  2. 2 chØnh  thèng  vµ  nhÊt ®Ó     chÝnh  thøc ký    ban  hµnh  Th«ng   ªntÞch  tli   nµy  trong  thêigian sím      nhÊt. RÊt  mong  nhËn  îcsù  ®   phèihîp cña      quý    Bé, Tæng  côc.
Đồng bộ tài khoản