Công văn 2163/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
22
lượt xem
1
download

Công văn 2163/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2163/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thu chênh lệch giá kính màu nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2163/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  é  tµi b  ch Ý n h  ­  æ n g   ôc h ¶i q u a n   t c sè 2163 tchq/kttt g µ y 14   n th¸ng 5 n¨ m  2003  v Ò  viÖc thu  hªnh lÖch   k Ý n h  m µ u  N h Ë p   h È u c gi¸ K KÝnh   göi:Côc      h¶iquan  tØnh, thµnh  c¸c    phè C¨n  ý  cø  kiÕn  chØ ®¹o cña Tæng  côc Trëng  Tæng  côc    H¶i quan  i t¹ tê  tr×nh ngµy    29/4/2003  viÖc    vÒ  thu chªnh  lÖch    Æt   gi¸m hµng kÝnh  mµu   nhËp  khÈu. Tæng     côc    H¶i quan híng dÉn Côc    h¶iquan    c¸c tØnh, thµnh    phè  thùc  hiÖn thèng nhÊt nh    sau: 1. Yªu    cÇu Côc    h¶iquan    c¸c tØnh, thµnh    phè vÉn thùc hiÖn  chªnh    thu  lÖch      ikÝnh  gi¸c¸c lo¹  nhËp  khÈu  (kh«ng ph©n  biÖt mµu     s¾c)  theo  QuyÕt  ®Þnh  35/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  18/4/2001 cña  Tµi chÝnh  Bé    cho  i   tí khisöa    ®æi BiÓu thuÕ theo danh môc  biÓu thuÕ chung ASEAN  tí ®©y  vµ sÏ i   chuyÓn    thu chªnh  lÖch    gi¸cña    Æt   c¸cm hµng  kÝnh sang    thu thuÕ  nhËp  khÈu  phïhîp.   2. Kh«ng    tho¸i     ®èi      êng    thu chªnh  thu víic¸c tr hîp ®∙    lÖch    gi¸cho    tÊtc¶  c¸c m Æt     hµng kÝnh mµu  kh«ng ph©n biÖt mµu     s¾c ph¸tsinh        tõ khi nhËp  khÈu    tínay. i Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc    h¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản