Công văn 2254/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
3
download

Công văn 2254/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2254/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế vải vụn nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2254/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan sè 2254/TCHQ-KTTT ngµy 1 th¸ng 6 n¨m 2001 vÒ viÖc gi¸ tÝnh thuÕ v¶i vôn nhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Qua ph¶n ¸nh cña mét sè Côc h¶i quan tØnh, thµnh phè vµ doanh nghiÖp vÒ víng m¾c viÖc ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng v¶i vôn c¸c lo¹i theo C«ng v¨n sè 1307/TCHQ-KTTT ngµy 5/4/2001 cña Tæng côc H¶i quan. Sau khi nghiªn cøu xem xÐt Tæng côc H¶i quan ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 387/2001/Q§-TCHQ ngµy 17/5/2001 ®Ó thay thÕ C«ng v¨n sè 1307/TCHQ-KTTT ngµy 5/4/2001 cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/6/2001. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ chØ ®¹o thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản