Công văn 2256/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 2256/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2256/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý truy thu thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2256/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan sè 2056/TCHQ-KTTT ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 2001 vÒ viÖc xö lý truy thu thuÕ KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc C«ng v¨n sè 4392 TC/TCT ngµy 15/5/2001 cña Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) vÒ viÖc: xö lý truy thu thuÕ l« hµng nguyªn liÖu s¶n xuÊt thuèc paracetamol. §Ó viÖc thùc hiÖn ®îc thèng nhÊt, Tæng côc H¶i quan híng dÉn cô thÓ nh sau: C¨n cø LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10; NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ; môc II, phÇn E Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh, th×: Trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ nhÇm lÉn trong kª khai hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu th× ph¶i truy thu tiÒn thuÕ trong thêi h¹n 1 (mét) n¨m trë vÒ tríc kÓ tõ ngµy kiÓm tra ph¸t hiÖn cã sù nhÇm lÉn ®ã. §Ò nghÞ Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn truy thu ®óng quy ®Þnh. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản