Công văn 2268/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
49
lượt xem
1
download

Công văn 2268/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2268/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đối tượng được áp dụng không thu thuế GTGT khi nhập khẩu TSCĐ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2268/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc h¶i quan sè 2268/TCHQ-KTTT ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 2001 vÒ viÖc ®èi tîng ®îc ¸p dông kh«ng thu thuÕ GTGT khi nhËp khÈu TSC§ KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy 17/5/2001, Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc C«ng v¨n sè 1766 TCT/ NV3 cña Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) vÒ viÖc ®èi tîng ¸p dông kh«ng thu thuÕ GTGT khi nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ t¹o TSC§. Theo ®ã, c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp nhng cã chøc n¨ng kinh doanh (cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ) nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc ®Ó c¶i t¹o tµi s¶n cè ®Þnh theo dù ¸n ®Çu t, th× sè m¸y mãc, thiÕt bÞ nµy thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản