intTypePromotion=1

Công văn 2298/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
99
lượt xem
8
download

Công văn 2298/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2298/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị thi công TNTX

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2298/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña tæng côc h¶i quan sè 2298/TCHQ-KTTT ngµy 5 th¸ng 6 n¨m 2001 vÒ viÖc hoµn thuÕ nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng TNTX KÝnh göi: - C¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè. Ngµy 21/5/2001, Bé Tµi chÝnh cã C«ng v¨n sè 4602 TC/TCT vÒ viÖc: xö lý hoµn thuÕ nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng t¹m nhËp t¸i xuÊt. Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn thèng nhÊt nh sau: Trêng hîp m¸y mãc, thiÕt bÞ, dông cô, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®îc phÐp t¹m nhËp khÈu ®Ó phôc vô thi c«ng, sau ®ã kh«ng t¸i xuÊt mµ ®a vµo gãp vèn ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cho C«ng ty liªn doanh t¹i ViÖt Nam, khi chuyÓn giao lµm thñ tôc t¸i xuÊt t¹i chç th×: - Doanh nghiÖp t¸i xuÊt t¹i chç ®îc xö lý hoµn l¹i thuÕ nhËp khÈu ®· nép theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 4791 TC/TCT ngµy 20/11/2000 cña Bé Tµi chÝnh (Tæng côc H¶i quan ®· sao göi c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn t¹i C«ng v¨n sè 5501/TCHQ-KTTT ngµy 28/11/2000, sè 5643/TCHQ-KTTT ngµy 6/12/2000). - C«ng ty liªn doanh ®îc phÐp tiÕp nhËn ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh ®îc xö lý miÔn thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh, riªng tê khai hµng nhËp khÈu ®îc thay b»ng tê khai hµng nhËp khÈu t¹i chç. Yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè c¨n cø v¨n b¶n x¸c nhËn cña Bé Th¬ng m¹i vÒ viÖc t¸i xuÊt t¹i chç vµ miÔn thuÕ nhËp khÈu hµng nhËp khÈu t¹i chç ®Ó gi¶i quyÕt hoµn thuÕ, miÔn thuÕ nhËp khÈu theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. VÒ thñ tôc h¶i quan thùc hiÖn theo ®óng híng dÉn cña Tæng côc H¶i quan t¹i ®iÓm 4 - phÇn II - Th«ng t sè 06/2000/TT-TCHQ ngµy 31/10/2000. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn thèng nhÊt theo ®óng quy ®Þnh. NÕu cã g× víng m¾c, ph¶i b¸o c¸o ngay vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó xem xÐt, chØ ®¹o gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2