intTypePromotion=3

Công văn 23/TCT-KK của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
85
lượt xem
2
download

Công văn 23/TCT-KK của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 23/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc nộp trả tiền hoàn thuế GTGT do hoàn thừa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 23/TCT-KK của Tổng cục Thuế

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C THU ð c l p - T do - H nh phúc ----------------------- ---------------------------- S : 23/TCT-KK Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2009 V/v n p tr ti n hoàn thu GTGT do hoàn th a Kính g i: C c Thu t nh Sơn La Tr l i công văn s 1314/CT-KK&KTT ngày 24/9/2008 c a C c Thu t nh Sơn La v vi c n p tr ti n hoàn thu GTGT do hoàn th a, T ng c c Thu có ý ki n như sau: Căn c vào các quy ñ nh t i ñi m 5.9 và ñi m 5.12 M c IV; ñi m 1.1.2 (c.5) M c III Ph n B Thông tư s 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh ñ nh s 158/2003/Nð-CP ngày 10/12/2003, Ngh ñ nh s 148/2004/Nð-CP ngày 23/7/2004 và Ngh ñ nh s 156/2005/Nð-CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT và Lu t s a ñ i, b sung m t s ñi u c a Lu t thu GTGT, thì: .vn Trư ng h p kê khai n p thu và hoàn thu ñ i v i cơ s xây d ng có công trình xây d ng mà th i gian th c hi n dài, vi c thanh toán ti n th c hi n theo ti n ñ ho c theo kh i lư ng công vi c hoàn thành bàn giao, ph i căn c vào hóa ñơn thanh toán kh i lư ng xây l p bàn giao. am Khi công trình XDCB ñã ñư c quy t toán, giá tr công trình XDCB có ñi u ch nh gi m giá tr kh i tn lư ng xây d ng ph i thanh toán thì nhà th u ph i l p hóa ñơn, ch ng t ñi u ch nh giá tr công trình ph i thanh toán. Căn c vào hóa ñơn ñi u ch nh giá, nhà th u và ch ñ u tư kê khai ñi u Như v tVie ch nh doanh s mua, bán, thu ñ u ra, ñ u vào. y, trong trư ng h p doanh nghi p ñã th c hi n theo ñúng quy ñ nh nêu trên mà ua có s thu ñư c hoàn là s thu ñ u vào chưa ñư c kh u tr h t c a th i gian xin hoàn thu , ñáp ng ñ ñi u ki n ñư c hoàn thu theo quy ñ nh, thu c ñ i tư ng ñư c xét hoàn thu thì .L không b thu h i hoàn, không x ph t vi ph m v kê khai. ww T ng c c Thu tr l i ñ C c Thu t nh Sơn La bi t và th c hi n. w Ni nh n: - Như trên; KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG - V Pháp ch ; - Các Ban: CS, PC, TTTð; - Lưu: VT, KK (2b) Ph m Văn Huy n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản