Công văn 2318/LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
64
lượt xem
7
download

Công văn 2318/LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2318/LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn mức chi cho quản lý dự án tín dụng quay vòng xoá đối giảm nghèo Việt-Đức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2318/LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   a o  ® é n g   h ¬ n g  binh vµ x∙ h éi sè  B L T 2518  n g µy  21 th¸ng 8 n¨ m  2001 v Ò   viÖc h íng d É n   ø c  chi  m ch o  q u ¶ n  lý d ù  ¸n tÝn d ô n g   u ay  ß n g  X § G N  Vi Öt ­ § øc q v KÝnh    TµichÝnh göi:Bé    ­ C¨n  Th«ng   ªntÞch    cø  t li   13/1998/TTLT/L§TBXH­TC   ngµy 20/10/1998  cña  Lao  Bé  ®éng    ­ Th¬ng  binh vµ  héivµ  Tµi chÝnh  viÖc    X∙    Bé    vÒ  híng dÉn    qu¶n    lý,ph©n    sö  bæ vµ  dông  kinh phÝ  trîqu¶n    ¸n  hç    lý dù  xo¸  ®ãi gi¶m  nghÌo ViÖt  §øc; Th«ng   li   ­    t ªntÞch  24/2000/TTLT­ sè  BL§TBXH­BTC   ngµy  2/10/2000    vÒ viÖc  söa  ®æi, bæ     sung Th«ng   li   t ªntÞch  13/1998/TTLT­ sè  L§TBXH­TC. ­ Tõ    yªu  cÇu    c¸c ho¹t®éng    cña  ¸n  dù  tÝn  dông quay  vßng X§GN  ViÖt  §øc nh»m  thùc hiÖn    nh÷ng  ®iÒu  cam   ®∙  kÕt  c¸c HiÖp  ë    ®Þnh  ¸n vµ  Dù    Tµi  chÝnh, ®ång      thêi®¸p øng  cÇu  yªu  cña  viÖc  chøc  iÓn khai,chØ  tæ  tr     ®¹o  vµ  qu¶n    ¸n  lýdù  ®óng  môc    tiªu,®èi îng  cã  t vµ  hiÖu  qu¶ ®èi    ¸n  îc thùc  víidù  ®   hiÖn phæ  biÕn  vïng n«ng  ë    th«n nghÌo,vïng nói,         vïng s©u, vïng xa.       §Ó   c¬  cho  cã  së  viÖc thùc hiÖn    c«ng    t¸cqu¶n        lýchitiªukinh phÝ  ¸n    dù  (nguån kinh phÝ    trÝch tõ1,8%        l∙suÊtcho  i   vay ®Õn   cña  hé  Ng©n  hµng N«ng   nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n ViÖt Nam   trî   hç   cho    hÖ thèng  qu¶n    ¸n  lýdù  cña ngµnh Lao  ®éng    ­ Th¬ng  binh vµ  héi), Lao    X∙   Bé  ®éng    ­ Th¬ng binh vµ    X∙    kiÕn  héidù  mét  møc      sè  chi¸p dông cho qu¶n    ¸n tÝn  lýdù    dông  quay vßng  X§GN  ViÖt§øc  sau:   nh  ­C«ng      t¸cphÝ: + C«ng    t¸cphÝ trong níc ¸p      dông  theo  chÕ    ®é hiÖn  hµnh cña Nhµ    níc vµ  thªm  cã  phô cÊp c«ng    t¸cphÝ  b»ng    ®Þnh  0,5 lÇn  møc  (vËn dông møc    chi cña  ¸n “gi¸odôc  thuËtvµ    dù      kü    d¹y nghÒ”  quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  432/Q§­ L§TBXH   ngµy 21/4/2000 cña  tr   Bé  ëng  Lao  Bé  ®éng   ­Th¬ng  binh vµ  héi).   X∙  + C«ng    t¸cngoµiníc ¸p      dông  Th«ng   t 45/1999/TT­ BTC  ngµy  04/5/1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    quy ®Þnh  ChÕ     ®é c«ng    t¸cphÝ cho c¸n    bé, c«ng chøc  Nhµ    c«ng    níc®i  t¸cng¾n    nícngoµi. h¹n ë    ­ Biªn dÞch,phiªndÞch          (vËn dông møc    chicña  ¸n “gi¸odôc  thuËt dù      kü    vµ    d¹y nghÒ”  quy ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  432/Q§­L§TBXH   ngµy  21/4/2000 cña    Bé  ëng  Lao  tr Bé  ®éng   ­Th¬ng  binh vµ  héi), thÓ:   X∙   cô  + DÞch xu«i tõ tiÕng        níc ngoµi ra    tiÕng ViÖt 35.000    ®ång/trang (300    ch÷); +  DÞch    tõtiÕng ViÖtra tiÕng          nícngoµi40.000    ®ång/trang(300    ch÷); +    Héi ®µm,    trao®æi  b»ng  tiÕng    nícngoµi:  400.000®/ngµy (8 giê).     +    Héi th¶o b»ng    tiÕng    nícngoµi:  600.000®/ngµy    (8 giê). ­ Héi    th¶o,héi nghÞ      chuyªn m«n: Kh«ng qu¸ 200 USD/ngêi/tuÇn (vËn  dông møc    chicña  ¸n "gi¸odôc  thuËtvµ    dù      kü    d¹y nghÒ"  quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt 
  2. 2 ®Þnh  432/Q§­L§TBXH  ngµy 21/4/2000 cña  tr Bé  ëng  Lao  Bé  ®éng    ­ Th¬ng  binh vµ      X∙ héi). ­ X©y    dùng  ¸n    tæ  dù  míivµ  chøc  thÈm ®Þnh  ¸n;nghiªncøu  dù      chuyªn  ®Ò, ®iÒu    tra,kh¶o    s¸t®¸nh    gi¸t×nh  h×nh kinh tÕ        gia ®×nh    ­ x∙ héi hé    vay  vèn;b¸o      c¸o thùc hiÖn  ¸n;häp    kiÕn  c¸cvÊn    ªnquan    dù    lÊy ý  vÒ    ®Ò li   ®Õn  dù  ¸n (vËn dông  c¸c møc     chi cho      ®Ò tµi cÊp   Bé theo  Th«ng   li   t ªn tÞch  sè  45/2001/TTLT/BTC­BKHCN MT  ngµy 18/6/2001 cña Bé  Tµi chÝnh vµ Bé  Khoa häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng),cô  vµ  tr   thÓ: +  X©y dùng    ®Ò c¬ng      ¸n míi, chitiÕtdù      chuyªn ®Ò     nghiªncøu,®Ò       c¬ng  ®iÒu    trakh¶o      s¸t,®Ò c¬ng  c¸o ®¸nh    ¸n:600.000  b¸o    gi¸dù    ®ång. + T vÊn xÐt duyÖt    ®Ò c¬ng, c¸c buæi      häp   vÊn      t vÒ c¸c vÊn    ªn ®Ò li   quan  ¸n:Chñ    dù    tr×:150.000®/buæi;B¸o  viªn,th ký:100.000®/buæi;§¹i   c¸o            biÓu  tham  50.000®/buæi. dù  + Nghiªncøu    x©y  dùng  ¸n míi;     dù      c¸o chuyªn ®Ò   b¸o   nghiªncøu,b¸o c¸o         kÕt qu¶ ®iÒu    c¸o ®¸nh    tra;b¸o    gi¸hiÖu qu¶  ¸n,b¸o    dù    c¸o nghiªncøu  quy    vÒ  tr×nh thùc hiÖn  ¸n: tõ  dù    4.000.000®  ®Õn  12.000.000 ®ång; C¸c    bµi viÕt   thÈm ®Þnh  ¸n,c¸cbµiviÕt®ãng  dù          gãp  kiÕn  dù    ý  vÒ  ¸n:200.000  ®ång/bµi. + B¸o    c¸o tæng kÕt  nghiÖm        thu ®èi víichuyªn ®Ò,  c¸o kÕt    b¸o    qu¶  ®iÒu  tra,b¸o      c¸o ®¸nh    gi¸hiÖu qu¶  ¸n,tµiliÖu híng dÉn  dù          quy tr×nh vµ      gi¶iph¸p  thùc hiÖn  ¸n:tõ 3.000.000 ®ång    dù        ®Õn  4.000.000 ®ång; §èivíi         nghiÖm     thu dù  míi:2.500.000  ¸n    ®ång. B¸o c¸o  gi¶iph¸p  vµ    thùc hiÖn  ¸n  dù  ®Þnh    kú: 200.000 ®ång. ­Lµm     viÖc  ngoµigiê:20.000®/giê.     Bé Lao ®éng    ­ Th¬ng  binh  X∙      vµ  héi ®Ò nghÞ  Tµi chÝnh  Bé    xem     xÐt cho phÐp  thùc hiÖn        chitiªuqu¶n    ¸n  lýdù  tÝn dông quay vßng X§GN  ViÖt ­    §øc theo møc      chitrªn. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản