Công văn 2341/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
4
download

Công văn 2341/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2341/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2341/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ - Bé Tµi chÝnh sè 2341/TCT/NV2 ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2002 vÒ viÖc gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch thuÕ TNDN KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng Võa qua cã mét sè Côc thuÕ ®Ò nghÞ híng dÉn thªm vÒ chÝnh s¸ch thuÕ TNDN, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 146/1999/TT-BTC ngµy 17/12/1999; Th«ng t sè 22/2001/TT-BTC ngµy 03/4/2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ cho c¸c ®èi tîng ®îc hëng u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc; C¨n cø theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 18/2002/TT-BTC ngµy 20/2/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 26/2001/N§-CP ngµy 4/6/2001 cña ChÝnh phñ vµ NghÞ ®Þnh sè 30/1998/N§-CP ngµy 13/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. §èi víi mét sè trêng hîp cô thÓ, viÖc u ®·i miÔn, gi¶m thuÕ ®îc ¸p dông nh sau: 1. Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh míi thµnh lËp võa cã ho¹t ®éng ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, võa cã ho¹t ®éng kh«ng ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong n- íc nhng ®îc u ®·i miÔn, gi¶m thuÕ theo LuËt thuÕ TNDN th× doanh nghiÖp chØ ®îc xÐt hëng chÕ ®é u ®·i theo mét trong c¸c LuËt mµ c¬ së kinh doanh chÞu sù ®iÒu chØnh. 2. Trêng hîp doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ ®ang trong thêi gian hëng u ®·i nay chuyÓn ®æi chñ së h÷u th× chñ së h÷u míi ®îc tiÕp tôc hëng u ®·i cho thêi gian cßn l¹i. Tæng côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ biÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản