Công văn 2357/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Công văn 2357/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2357/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thời hiệu truy thu, truy hoàn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2357/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ - Bé Tµi chÝnh sè 2357 TCT/NV7 ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2002 vÒ viÖc thêi hiÖu truy thu, truy hoµn thuÕ SD§NN KÝnh göi: Côc thuÕ tØnh TiÒn Giang Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 101 CT-NV ngµy 27/5/2002 cña Côc thuÕ tØnh TiÒn Giang vÒ truy thu, truy hoµn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp (SD§NN), Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: §iÒu 32- LuËt thuÕ SD§NN quy ®Þnh: "NÕu ph¸t hiÖn vµ kÕt luËn cã sù nhÇm lÉn vÒ thuÕ th× c¬ quan thuÕ cã quyÒn truy thu, truy hoµn sè thuÕ ®ã.". §iÒu 12- NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 17/4/1996 cña ChÝnh Phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ quy ®Þnh: "Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ lµ 2 n¨m kÓ tõ ngµy hµnh vi vi ph¹m ®îc ph¸t hiÖn. Trong thêi hiÖu xö ph¹t, nÕu c¸ nh©n, tæ chøc cã vi ph¹m míi hoÆc cè t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t th× kh«ng ¸p dông thêi hiÖu trªn. Riªng hµnh vi khai man, trèn thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh nµy th× thêi hiÖu xö ph¹t lµ 3 n¨m kÓ tõ ngµy hµnh vi vi ph¹m ®îc ph¸t hiÖn". Theo c¸c quy ®Þnh nªu trªn th×: - VÒ truy thu thuÕ SDDNN: Thêi hiÖu truy thu sè thuÕ SD§NN thiÕu do nhÇm lÉn cña c¬ quan thuÕ hoÆc do hµnh vi khai man, trèn thuÕ cña ®èi tîng nép thuÕ lµ 3 n¨m kÓ tõ khi c¸c hµnh vi nhÇm lÉn, khai man, trèn thuÕ bÞ ph¸t hiÖn. -VÒ truy hoµn thuÕ SD§NN: Thêi h¹n truy hoµn thuÕ kh«ng quy ®Þnh cô thÓ trong LuËt thuÕ SD§NN vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c nªn trêng hîp do nhÇm lÉn vÒ thuÕ cã thu vît so víi quy ®Þnh, nay ph¸t hiÖn th× c¸c c¬ quan thu thùc hiÖn hoµn tr¶ cho ®èi täng nép thuÕ sè thuÕ SD§NN ®· thu vît so víi quy ®Þnh. Tæng côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ tØnh TiÒn Giang biÕt vµ thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản