Công văn 2391/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
99
lượt xem
3
download

Công văn 2391/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2391/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2391/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ - Bé Tµi chÝnh sè 2391 TCT/NV7 ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 2002 vÒ viÖc chÝnh s¸ch thuÕ SD§NN KÝnh göi: Côc thuÕ tØnh Qu¶ng B×nh Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 523/CT-NV ngµy 20/5/2002 cña Côc thuÕ gi¶i ®¸p nghiÖp vô thuÕ SD§NN; Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: §iÓm 4, Th«ng t sè 95/2001/TT-BTC ngµy 23/11/2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc gi¶m, miÔn thuÕ SD§NN n¨m 2001 theo NghÞ quyÕt sè 05/2001/NQ-CP quy ®Þnh: "§Ó thuËn tiÖn cho viÖc ghi chÐp vµ theo dâi sè SD§NN hoÆc thuÕ nhµ ®Êt ®· nép thõa hoÆc thiÕu trong n¨m; tõ n¨m 2001 trë ®i, ¸p dông thèng nhÊt viÖc theo dâi sè thuÕ nép thõa hoÆc thiÕu b»ng tiÒn theo gi¸ thãc t¹i thêi ®iÓm thu thuÕ". Theo quy ®Þnh trªn, th× thu thuÕ t¹i thêi ®iÓm nµo th× x¸c ®Þnh sè thuÕ ®· thu b»ng tiÒn, b»ng thãc; sè thuÕ thõa thiÕu b»ng tiÒn, b»ng thãc theo gi¸ thu thuÕ t¹i thêi ®iÓm ®ã ®Ó quyÕt to¸n kÕt qu¶ thu thuÕ theo vô (nÕu lËp sæ thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ theo vô), theo n¨m. C¨n cø vµo sè thuÕ thõa thiÕu b»ng tiÒn, b»ng thãc ®· theo dâi trªn quyÕt to¸n kÕt qu¶ thu thuÕ theo n¨m ®èi víi tõng hé nép thuÕ ®Ó th«ng b¸o sè thuÕ nép thõa, cßn thiÕu chuyÓn n¨m sau cña hé. Tæng côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ biÕt, kiÓm tra thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản